Savanoris Antanas Petrokas  


 

 Vyties Kryžiaus kavalierius Antanas Petrokas 1930m  

LR Nepriklausomybės kovų savanoris Antanas  Petrokas, 1919 m.

Savanoriai-Dominiko_Petkaus2_2019.jpg

Nepriklausomybės kovų dalyviai ir savanoriai1919 m. Iš Arūno Petkevičiaaus nuotraukų rinkinio

Nuotrauka išsaugota Antano Petroko bendražygio, Kalniškių k gyventojo Domininko Petkevičiaus šeimoje. Spėjama, kad tai galėtų būti savanorių būrys, nusipaveikslavęs  Laukžemėje, Kretingos rajone.  Dokumentai rodo kad pirmoji A. Petroko, galimai ir kitų savanorių, taip pat kraštiečių šauktinių tarnybos vieta buvo Kretingos komendantūros būrys komplektuojamas Laukžemėje.

Apie 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų savanorį, Kalniškių k. gyventoją Antaną Petroką V. Kavaliausko knygoje "Lietuvos Karžygiai" rašoma:

Antano Petroko istorija pagal LVIA duomenis2

Ištrauka iš V. Kavaliausko knygos "Lietuvos Karžygiai" apie Nepriklausomybės kovose pasižymėjusius kovotojus, Vyčio Kryžiaus  kavalierius.
 

   Antanas Petrokas Šaulys1934m  Vyties kryžius 11 Medalis savanorio kūrėjo11 Medalis LR 10 m. jubiliejui11

Vyties kryžiaus kavalierius Antanas Petrokas ir jo apdovanojimai, Vyties Kryžius, Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo medalis, LR 1918-1928 m. Nepriklausomybės medalis,1934 m.

Šaulių būrys Tūbinėse

Tūbinių šaulių būrys prie Nepriklausomybės Vytauto Didžiojo paminklo, 1938-ieji m. 

Nuotraukoje stovi: iš kairės antras Pranas Dapkus, šalia su LR Valstybiniais apdovanojimais Antanas Petrokas, penkta iš kairės Stasė Trijonytė Račkauskienė, už jos stovi broliai Jonas ir Antanas Trijoniai. Antras iš dešinės stovi Povilas Stulga, trečias Albinas Monstvilas(?), už jo, aukščiau prie medžio stovi Stanislovas Pintveris. Sėdi iš kairės: Kazimieras Bagdonas, Pensavas, J. Katauskas, Dominikas Petkus, Antanas Noreika.

Antanas_Petrokas_pdovanotas_savanoris1.jpg

........................

Petrokienes_Bronislavos_laidotuvės_Tūbinių_kapinėse_1931_m._liepa.jpg

Antano Petroko žmonos, Bronislavos laidotuvių procesija Kalniškių k. 1931 m. liepa.

Peyrokienės_Bronislavos_Antano_žmonos_laidotuvės00.jpg

Bronislavos Petrokienės laidotuvės Tūbinių kapinėse, 1931 m. liepa.


........................... 


 

Vlada Sakalauskienė didžiuojasi išsaugojusi savo tėvo LR Savanorio kūrėjo apdovanojimus ir dalį dokumentų1

Antano Petroko dukra, Vladislava Sankalienė(1926-2019 m.), pokario metais patyrusi nežmoniškus NKVD tardymus ir smurtą , džiaugėsi laisva Lietuva ir didžiavosi iki šių dienų išsaugojusi visus savo tėvui skirtus LR Valstybės apdovanojimus ir daugumą dokumentų.

Vladislava Sankalienė tik švęsdama garbingą 90 m. jubiliejų, 2016 metais, savo pasakojimu artimiesiems pirmą kartą atvėrė tai, ką jai teko išgyventi dėl savo tėvo, Nepriklausomybės kovų savanorio, aktyvaus šaulių būrio nario, pasirinkto kelio. Po karo, netrukus suėmus ir į Šilutės kalėjimą, vėliau į Vorkutos lagerius išvežus jos tėvą Antaną Petroką, šeimos narių kančios tęsėsi nuo visiško turto išvogimo-konfiskavimo, tardymų ir nežmoniško smurto Laukuvos stribinėje iki nepabaigiamo slapstymosi nuo persekiojimų ir tremimų vajaus.

Vladislava_pirmą_kartą_matytoje_nuotraukoje_atpažino_savo_tėvą_stovintį_su_apdovanojimais_tarp_šaulių_prie_Tūbinių_paminklo_2018_m.jpg

Vladislava pirmą kartą matytoje 1938 m. nuotraukoje atpažino savo tėvą, stovintį su apdovanojimais tarp šaulių, prie Tūbinių paminklo, 2018 m.

Vladislava pasidalijo savo prisiminimais su kraštiečiais, džiaugėsi atsiradusia galimybeįamžinti tėvo atminimą Tūbinėse, kur jis, kartu su šauliais buvo aktyvus valstybinių švenčių organizatorius, sakydavo prakalbas, eisenose į bažnyčią po mitingo, žygiuodavo pirmose gretose.

Petroko_atminimo_plokste.jpg

Vladislava , kartu su dukromis rūpinosi, kad atminimo lenta tėvui atsirastų ir palaidojimo vietoje Tūbinių kapinėse. Svarbiausieji jos prisiminimai išliko užfiksuoti istorijos archyvinėje medžiagoje, artimųjų atmintyje ir nuotraukose.

Vladislavos_senovinis_varpelis_skamba_apie_patirtą_neteisybę_ir_kančias_2018_m_ruduo111.jpg

Vladislava Sankalienė(1926-2020)

 Daugelį metų savo tėvo ir jo bendražygių atminimą išsaugojusi Vladislava Sankalienė senoviniu varpeliu skambina ateities kartoms ką kiekvienas privalome padaryti. Šilalė, 2018 m.

Aktyvi Sąjūdžio ir Nepriklausomos Lietuvos šalininkė, Vladislava Petrokaitė Sankalienė, išsaugojusi savo tėvo, 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų savanorio atminimą ir jam Valstybės suteiktus apdovanojimus, 2020 01 26 d. paliko šį pasaulį su viltimi, kad protėvių įdėtos pastangos dėl Laisvos ir Nepriklausomos Lietuvos bus tęsiamos, o atminimas gerbiamas ir saugomas.


(puslapis bus papildomas)

Vorkutos_lageris.jpg

Politiniai kaliniai Vorkutos lageryje