Tūbinėj ant kapų...

Tūbinių parapijoje, vaizdingame  Payžnio kaime, šalia Pakėvės alkakalnio, beveik pasirėmusi į kalną, kadaise stovėjo poetės, pedagogės, politikos, bei visuomenės veikėjosTeresės Rubšytės Ūksienės senelių Meškauskų sodyba. Eilėraštyje "Pasiklausti galiu" Teresės prisiminimai, mamos tėviškės gamta ir vaikystės kelionė į Tūbinių atlaidus.

"Tūbinėj ant kapų mamą verkiant regiu" - eilėraščio eilutė  mamai ir ilgesys seneliams kurių poetė nepažinojo. Juos jai primena tik lankoma senelių amžinojo poilsio vieta, Tūbinių kapinėse.

"PASIKLAUSTI GALIU".

Tūbinėj_ant_kapų_Teresės_seneliai1.jpg

Iš eilėraščių rinkinio "Tėvyne, tik tau gyvenu"


Teresės Rubšytės kūryba prasidėjo anksti, dar besimokant mokykloje. Viešai  eilėraščiai pasirodė 1950–1952 m. paskelbti Laisvės kovų sąjūdžio pogrindžio spaudoje. Netrukus patriotine tema sudėti posmai, apie meilę tėvynei Lietuvai, pakelbti mašinraštiniuose partizanų leidiniuose „Laisvės kovų aidai", „Malda girioje", „Kovos keliu žengiant" Teresei  lemė sovietinio karinio tribunolo bausnę ilgus nelaisvės ir tremties metus. Tačiau tai Teresės neišgasdino, o tik užgrūdino. Savo gyvenimo darbą ir kūrybą,  ji paskyrė kovai už žmogų, už tiesą ir tėvynės Lietuvos laisvę. Dalį savo kūrybinio potencialo ji paskyrė jaunajai kartai, vaikams.

1990 m. Teresės Ūksienės eilėraščiai spausdinti antologijoje „Tremtinio Lietuva". Straipsnių etnografinėse monografijose „Laukuva", „Šilalė" autorė, taip pat išleidusi visą eilę knygų, tame tarpe ir vaikams: „Atvirai“ ( 2008), „Barborytė ir Motiejukas“ ( 2010) „Be Tavęs - aš niekas, Tėvyne“ (2005), „Benas ir stirniukas“ (2006), „Dvi pelytės“ (1996), „Dvi sesytės žemuogytės“ (1999), „Grybų lietus“ (2008), „Kiškio kopūstai“ (1995), „Kulverstukas“ (2002), „Liepsnok, širdie!“ (2000) „Neapleisk Tėvynės, Dieve“ (2007), „Paspirtukas“ (2004), „Pienių laukas“ ( 2001), „Pūkes“ (2010), „Pupa ir žirnis“ (1997), „Stovėki kryžkelėj tvirta“ (2005), „Tėvynė ir širdis – viena“ (2010), „Tėvyne mana“ (1998), „Verta tikėti saule“ (1993), „Zuikeli biedas“ (2006) ir kt.


Tereses_eilėraščių_knygga-Tėvyne_tik_Tau_gyvenu.jpg


Eilėraščių rinkiniai "Lakštingalos trelės" ir  "Tėvyne, tik tau gyvenu", vieni naujausių ilgametėje Teresės Ūksienės kūrybinėje biografijoje.

Knygeles, spausdintas Kauno spaustuvėje "Naujasis lankas", 2017-2018 m., autorė 2020 m. padovanojo šios svetainės autoriui susitikimo metu.

Tereses_eilėraščių_knygga-Lakštingalos_trelės.jpg


Teresė_Ūksiene_85_m._2016-Šilalės_biblioteka.jpg

Teresė Rubšytė Ūksienė, 2016 m.

Gimė 1931 m. birželio 14 d. Bučių kaime Laukuvos vlsč. Tauragės apskrityje. Mokėsi Šiauduvos ir Nevočių pradinėse mokyklose, Laukuvos ir Skaudvilės gimnazijose, Laukuvos vidurinėje mokykloje. Vilniaus ir Šiaulių pedagoginiuose institutuose.

Už paramą Laisvės kovotojams ir eilėraščius pogrindžio  partizanų leidiniuose, 1953 m. balandžio 25 d. Teresė Rubšytė buvo areštuota ir tų pačių metų gale Pabaltijo karinio  tribunolo nuteista 10 metų laisvės atėmimo ir 5 metus tremties, be teisės grįžti į Tėvynę. Kalėjo Archangelsko ir Permės sričių lageriuose. Į laisvę grįžusi 1956 m. vasarą, dirbo mokytoja Varnių rajono Jaunodavos septynmetėje ir Nevočių devynmetėje mokyklose, buvo Šilalės vakarinės mokyklos konsultacinio punkto vedėja.

Teresė Ūksienė daug metų dirba neįtikėtinai platų visuomeninį darbą, dalyvauja Lietuvos mokytojų literatų “Spindulio” draugijos, Tėviškės pažinimo, Žemaitijos rašytojų, Žemaičių kultūros organizacijų veikloje, priklauso Šilalės rajono literatų klubui “Versmė”, taip pat yra ilgametė Tėvynės sąjungos LKD partijos Šilalės rajono skyriaus narė, nuo 2007 m. Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė.

Nuo 2005 m. yra Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos(LPKTS) Šilalės filialo pirmininkė, įdeda daug pastangų saugant pasipriešinimo kovų paveldą, dirba šioje srityjje švietėjišką darbą. 

Už nuopelnus Lietuvai LPKTS Teresė Ūksienė apdovanota Pasipriešinimo dalyvių kryžiumi, III laipsnio LPKTS žymeniu ir  padėkos raštais. 2004 m. paskirta mokytojos Irenos Petkutės – rezistencijos poetės “Neringos” premija.

Pagal Vikipediją  ir  Šilalės biblioteka skelbiamą medžiagą


Teresė_Ūksienė-Kapinėse01.jpg

Prie Barboros Meškauskaitės-Rubšienės kapo Laukuvos kaponėse, 2020 09 07. Loretos Kalnikaitės nuotrauka.

Teresė_Ūksienė-Laukuvos_bažnyčios_šventoriuje_prie_brolio_Antano_Rubšio_kapo.jpg

Teresė Ūksienė su artimaisiais Laukuvos bažnyčios šventoriuje, prie brolio Antano Rubšio kapo,  2020 09 07. Loretos Kalnikaitės nuotrauka.

Prelato_Antano_Rubšio_išversto_Šv._Rašto_leidimas_ir_Jo_parašytos_knygos.jpg

Prelato Antano Rubšio išversto Šv. Rašto leidimas ir kelios jo parašytos knygos. 2020 09 07. Loretos Kalnikaitės nuotrauka.

Teresė_Ūksienė-Kapinėse1.jpg

2020 09 07. Loretos Kalnikaitės nuotrauka.

Teresė_Ūksienės_brolio_Antano_pagerbimas_2020_09_07.jpg

Laukuvos bažnyčios šventoriuje, 2020 09 07

Teresė_Ūksienės_brolio_Antano_pagerbimas_-šv._Mišios_bažnyčioje_2020_09_07.jpg

Teresė Ūksienės brolio Antano Rubšio pagerbimas, šv. Mišios bažnyčioje, 2020 09 07, Loretos Kalnikaitės nuotrauka.

Teresė_Ūksienė-Kapinėse4.jpg

2020 09 07

Teresė_Ūksienė-gimtinejje.jpg

Teresė Ūksienė-gimtineje, prie gimines kryžiaus, Bučių k. 2020 09 07. Loretos Kalnikaitės nuotrauka.


Prisiminimai iš gyvenimo Bučių kaime, kuriame apsigyveno Teresės mama Barbora Meškauskaitė atitekėjusi į Bučius iš Payžnio.

(Lietuvos Valsčiai, Laukuva II d., Versmė, Vilnius, 2008 m.)

Buvo_kaimas_Bučiai-Teresės_Rubšytės_Uksienes_prisiminimai.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-Teresės_Rubšytės_Uksienes_prisiminimai2.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-3.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-4.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-5.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-6.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-7.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-8.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-9.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-10.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-11.jpg

Buvo_kaimas_Bučiai-12-.jpg