Tūbinių mokytojos Bronės Vilkanauskaitės ir mokyklos direktoriaus Jono Peleckio šeimos tremtis

Jonas Paleckis, Tomo, gim. 1924 m. Skaudvilės Valsčiaus Šiurpiškės kaime, Tūbinių septynmetės mokyklos direktoriumi paskirtas 1950 m. J.Paleckio žmona, Bronė Vilkanauskaitė Paleckienė toje pačioje mokykloje dirbo muzikos ir biologijos mokytoja. Į tremtį ji, būdama nėščia, susiruošė nenorėdama išsiskirti su vyru.

Peleckiai

 Mokytojai Jonas ir Bronė Paleckiai, 1950 m.

Tūbiniškiai jaunimas

Nerūpestingas Tūbinių jaunimo būrelis. Tarp jų ir mokytojai Jonas Peleckis, bei Bronė Vilkanauskaitė, 1949m.

 Jaunas pedagogas ir direktorius, J. Peleckis mokinių  buvo labai mėgiamas, todėl neramiais pokario metais, viduryje dienos, didelio stribų būrio suorganizuotas mokytojo Jono Paleckio išvežimas į tremtį Sibire, giliai įsirėžė buvusių Tūbinių mokyklos mokinių širdyse. 

Šiuos įvykius mokykloje gerai prisimena buvusi mokinė, Stasė Vilkanauskaitė Deksnienė gyvenanti Šilalėje:

"1951 m. rugsėjo 21 d. į Tūbines atvyko didelis stribų(NKVD) būrys. Jie buvo ginkluoti automatais, dauguma tamsaus gymio azijietiškos išvaizdos.  Kartu su jais matomai buvo atvykę ir KGB darbuotojai organizavę šią akciją. 

Atvykėliai, išsidėstę abiejose kelio pusėse, saugojo išvežamą Paleckio šeimą. Didelis mokinių būrys atėjęs mokytoją palydėti, stribus visokiais žodžiais koneveikė, įžeidinėjo. Šie jų artyn neprileido, visaip vaikė, gasdino atstatę šautuvus. Drasesnieji berniukai į sargybinius mėtė grumstus ir taip "palydėjo"baudėjus iki pat miško vidurio."

Jonas Paleckis, apkaltintas dalyvavęs pasipriešinime, kaip Lietuvos Laisvės Armijos(LLA) ryšininkas, kartu su žmona pateko į Irkutsko srities Bratsko rajono lagerį.

Tuo pat metu, kaip "buožės", buvo ištremta visa Jono Paleckio šeima: tėvai, broliai ir seserys. Tarybų valdžiai ir kuriamiems kolūkiams prireikė jų didelio ūkio. 

Tūbinių mokytojai Peleckiai palieka namus1

V.Vilkanauskas, turėjęs fotografo talentą, šią lemtingą akimirką įamžino seserį su vyru paskutinį kartą žvelgiančius pro tėviškės namų langą. Bronislava tuo laiku jau laukėsi , tačiau tai nebuvo priežastis išvengti nuosprendžio.

Netektis sibire 0.5 m. vaiko,

Bėgant pirmiesiems tremties metams, dėl netinkamų gyvenimo salygų, likimas Peleckių kūdikio neišsaugojo.

Peleckiai sibire 

Bronės laiškas iš sibiro 1954 m

Paleckiai tremtyje po trijų metų, 1954 m.

Peleckiai Sibire

Jau kelinti metai Sibire, paaugo Peleckių sūnus Antanas

Vladas Vilkanauskas aplankė tremtinius Sibiro Bratsko mieste

Rusijos Sibiro Bratsko mieste tremtinius ir seserį aplankė brolis Vladas Vilkanauskas.

1958 m. Paleckiai iš tremties vietos buvo paleisti be teisės grįžti į Lietuvą. Apsigyveno Sovetsko rajone Kaliningrado srityje.