`

Kazimieras Jakas Pavasarininkų vėliavnešys


 

Iš Pr. Jako Tūbiniškiai

Tūbiniškiai ant Jakų kalno, apie 1922m. Pirmas iš dešinės Tūbinių bažnyčios giemininkas Kazimieras Jakas. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Bialazaravičius su mokiniais1

Velykinis "Aleliūja..." su Tūbinių pradžios mokyklos mokiniais, apie 1925 m. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio.

 Iš užrašo ir nuotraukų palyginimų galima nustatyti suaugusių žmonių, velykinio renginio organizatorių  tapatybes. Iš kairės Ona Jakaitė, kunigas Aleksandras Bialazaravičius ir Kazys Jakas. 

Bialazaravičius su vaikais su šv. Velykom Aleliūja Jakaitei Bronei Jakas K. iš Tūbinių

K. Jako užrašas nuotraukoje skelbia: "Aš pavedu draugei Jakaitei. Sveikinu su šventomis Velykomis drauge, "Aleliūja", savą paveikslą, sudiev. J. "Aleliūja" B."Jos malonybei, Jakaitei Bronei su pagarba nuo manęs, J.K. iš Tūbinių, Aleliūja".

 

Jakas vyriausiasis

Jako užrašas ant nuotraukos S. ir J. Pintveriams1 Tūbinių miestas 1929m

Kazimieras Jakas, 1929 m.  Nuotrauka iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio

Pavasario valdyba

"Prisiminimui, Lietuvos Krikščioniško Jaunimo Pavasario sąjungos kuopos Valdyba, 1929.08.01." Iš kairės  vyrai:  Stanislovas Pintveris, Kazimieras Jakas, sėdi Jonas Konstantinavičius. Nuotrauka iš P. Beinoriaus albumo

Tūbinių bažnyčios choro giesmininkas K. Jakas, ant savo nuotraukos draugui ir choro vadovui Stanislovui Pintveriui užrašė: "Ilgai atminčiai palieku ponams primins seną bendravimą, p. Pintveriui Stanislovui, Tūbinių miesto, nuo K. Jako, 1929 m rugsėjo 22 diena"

Pavasarininkų kuopos Valdyba 1929 gegužės 24 d

 Tūbinių Pavasario  sajungos naujoji, šventiškai papuošta vėliava Kazimiero Jako rankose. Dvasios tėvas, kunigas A. Bialazaravičius  sėdi centre, 1929 m. gegužės 24 d. Nuotrauka iš P. Beinoriaus albumo

K. Jakas, taip pat vargonininkas S. Pintveris Tūbiniuose pasireiškė ir Lietuvos katalikiško jaunimo pavasario sąjungos (LKJS) Tūbinių kuopos veikloje. Patriotinis nusiteikimas katalikiško jaunimo tarpe atsispindi užraše ant Jono Konstantinavičiaus  nuotraukos, skirtos draugui ir bendražygiui Kazimierui Jakui.

Jonas Konstantinavičius1 1929.IV.26 LKJS

Jonas Konstantinavičius, LKJ pavasario sajungos valdybos pirmininkas ir jo ranka už rašytas tekstas:

"Atminimui! Brangus idėjų Drauge, prisiminimui jaunų dienų palieku Jums šią fotografiją iš to laiko, kada dirbome brangų idėjos katalikišką darbą drauge. Pažvelgęs šią fotografiją pamatysi mane, bet prisimink kilnių mūsų idealų svarbą.

Brangiam draugui Kaziui Jakui Tūbinių kaimo, iš draugo Jono Konstantinavičiaus, 1929-IV-26d." 

Kazimieras Jakas ir Stasys Valauskaskairėje 1934 m

Kazimieras Jakas, ir Stasys Valauskas, 1934 m.  Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Ona Macaitė Jakienė

Ona Macaitė (Jakienė). Ilgametė Tūbinių bažnyčios giesmininkė ir saviveiklininkė, savo pomėgiui likusi ištikima visą gyvenimą. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Vestuvės Jakų giminėje

Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Iš Pr. Jako Sena vestuvė

Vestuvės Jakų šeimoje. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio.

K. Jako šeimos komunija1

 Pirmoji komunija. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Tūbiniškiai švogeriai 

Tūbiniškiai nuolatiniai bažnyčios choristai, švogeriai ( iš kairės) A.Pintveris, P. Macas ir K. Jakas, apie 1950 m. 

Tūbinių giesmininkai vyrai

Pavasarininkai, Tūbinių choro giesmininkai dalyvavę vyskupo J. Staugaičio palydose, 1928 m.

Iš Prano Jako nuotraukų rinkinio

Ona Macaitė Jakienė1

Ona Macaitė Jakienė, tarpukario Tūbinių pučiamūjų orkestro muzikantų Macų Jono ir Petro sesuo, ilgametė bažnyčios giemininkė, pati pamėgusi muziką ir dainą, savo talentą perdavė vaikams Aloyzui ir Antanui. Muzika profesija tapo ir jos dukterėčiai, E. Macaitei, dirbusiai muzikos mokytoja Tauragėje.

Benjaminas_su_Antanu_Jaku.jpg

Iš Antano Dapkaus su Aldona Jakiene 

Iš R. Macaitės Pūdževienės rinkinio

Iš Pr. Jako Tūbiniškės12

Iš Pr. Jako Tūbiniškės2

Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo(3 nuotraukos)

Iš Pr. Jako Susibūrimas

iš Albino Lulošiaus 010gfjghj

Iš Virginijos Lukošiūtės kaimynai giminės

GiminėsLukošiai Žymančiai

Iš Pr. Jako Tūbiniškiai2

Iš Višinskyte Metos išleistuves22

 Aloyzo Jako išleistuvės Tūbinių k. apie 1965 m.

iš Albino Lulošiaus 006vbm

 Algimanto Lukošiaus išleistuvėse

 BrangūsTėvukai iki greito pasimatymo2

 Antano Jako išleistuvės, apie 1968 m.

Brangūs tėvukai1Riazanė

BrangūsTėvukai iki greito pasimatymo Jūsų Antanas 1969 08 16 m. Riazanė

Antanas po kojos operacijos, bando apsieiti be lazdos. Po nelaimingo atsitikimo sovietinėje kariuomenėje, Antanas neteko kojos. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Antano Dapkaus Aloyzo Jako pasirodymas1

Aloyzo ir Antano Jakų trio su Antanu Dapkum.

Iš Pr. Jako Vestuvių transportas

Iš Prano Jako nuotraukų rinkinio

Antano Jako grupė polka linksmuolė

Antano Jako  kaimo kapela suorganizuota Poežerėje, 1970 m. A. Jakas centre groja akordeonu.

Antano Jako grupėAntano Jako grupė polka linksmuolė2

Iš Pr. Jako Rapikas su K. Vilkanauskiu

 Iš Virginijos Lukošiūtės Žemės darbai

Pintverio Stasio senasis paminklas Tūbinėse

Iš Pr. Jakometai bėga kaip upelio vanduo prie artimūjų kapų
 
"Metai bėga kaip upelio vanduo". Prie artimūjų kapo iš kairės Kazimieras Jakas, Augustas Pintveris, Elena Pintverienė ir Ona Macaitė Jakienė. Iš Pr. Jako nuotraukų rinkinio.