Dieve Tau save aukoju

Vladislovo Juškio pašaukimas ir gyvenimo kelias. 

Nuotraukos iš Marijos Juškytės Petrauskienės albumo

Vladislovas jaunystėje.jpg

Vl. Juškys jaunystėje, apie 1952m

Dieve tau save aukoju- kun. Vl. Juškio eilėraščiai.jpg

Kunigo Vl. Juškio jaunystės pamąstymai apie dievą ir  jautrios eilutės tėviškei ir gimtosioms Dargalių apylinkėms eilėraščių knygelėje "Dieve Tau save aukoju".

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_002_2.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_003-01.jpg

 

Juškiai iš Dargalių 11.jpg

Barbora ir Juozapas Juškiai, apie 1952 m. Iš Marijos Juškytės Petrauskienės albumo.

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_005.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_014.jpg

Švogeriai, Dargaliu km.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_006.jpg

Dargalių merginos atlaiduose1.jpg

 Juškiai iš Dargalių111.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_009.jpg

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse11.jpg 

"Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse". Iš kairės Vl. Juškys, dešinėje, brolis Juozas su žmona. Iš Marijos Juškytės Petrauskienės albumo.

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_008.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_010.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_012.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_013.jpg

Vl Juškio klase Šilalės vid. m-loje.jpg

Šilalės gimnazistai 1950 ir auklėtojas Šerpytis. Iš kairės:

l eilė: Mažutavičius, Vanda Budrikaitė, Danutė Čepaitė, Šerpytytė, Budrikaitė, Vanda Macikaitė, Jadzė Račkauskaitė, Regina Mažeikytė, Birutė Liekytė, Lašaitytė, Liucė Kukštaitė, Elena Zibartaitė,

ll eilė: Jonas Liekis, auklėtojas Šerpytis, Kazimiera Kauliutė, Bronius Pertavičius, Puleikytė, nežinomas, Zandovaitė, Elena Kazlauskaitė, A. Pukytė, Elena Ivanauskaitė.

lll eilė: Radavičius, Vladas Juškys (vėliau ilgametis Gadunavo ir Pagramančio kunigas, kilęs iš Dargalių),  Puleikis, Petrauskas, Pipiras, Kulikauskas, Vaclovas Ūksas, Kūkšta, Gabrielius Josas, Ivanauskas.

Vl. Juškio klasė talkoje, 1950 m.jpg

Vl. Juškio klasė talkoje, 1950 m. 

Šilalės_vidurinės_abituriantai_ir_brangi_mokytoja_1951_m._Kazimiera_Kauliūtė_I-je_gretoje_ketvirta_iš_kairės.jpg

Šilalės vidurinės abituriantai, ir brangi mokytoja, 1951 m. Kazimiera Kauliūtė I-je gretoje ketvirta iš kairės, šeštas kun. Vl. Juškys

Jaunas kunigelis.jpg

Pirmieji Vladislovo mokslo metai seminarijoje, 1952m

 

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_015-01.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_016-01.jpg

Dargalių kraštovaizdis 1950m

Iš Marijos Juškytės Petrauskienės albumo.

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_017.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_018.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_026-01.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_027.jpg

Vladislovas su tėvu Juozapu.jpg

Tėviškėje, prie sodybos kryžiaus su tėvu, 1953m

Juškių šeima ir artimieji2.jpg

Juškių šeima ir artimieji1.jpg

 Po pirmūjų studijų metų su gimine ir artimaisiais kaimynais, 1953m. 

Kauno kunigų seminarijos 1957 m laida.jpg

Mokslai kunigų seminarijoje Vladislovui Juškiui tęsėsi nuo 1952 09 01 iki 1957 04 17d,
Vl. Juškio įšventinimas2.jpg 

Seminarijos baigimas1.jpg

Vladislovo Juškio įšventinimas Kauno Katedros bažnyčioje, 1957m.

Seminarijos baigimas2.jpg

Kauno kunigų seminarijos baigimo 1957 m vinjetė.jpg

Tūbinių bažnyčia apie 1960m

             Pirmosios mišios2.jpg Pirmosios mišios.jpg  Pirmosios mišios Tūbinių bažnyčioje, 1957 m.

Vladislovo studijos11.jpg

Vladislovas Gadunavo parapijoje netoli Telšių, apie 1965m.

Kunigystės kelio pradžioje, apie metus laiko dirbo vikaru Kuliuose, po to keletą metų Varniuose. 1964m Vl. Juškys paskirtas į Gadunavo parapiją, kur išdirbo net 23 metus, vėliau dirbo senajame vyskupystės centra Alsėdžiuose išdirbo 14 metų iš kur persikėlė į Pagramantį. 

 Gadunavo bažnyčia, Telšių raj.jpg 

Jaunas kunigas.jpg

Gadunavo bažnyčia, kurios istoriją aprašė Vladislovas Juškys, įspūdinga, o parapija nuo seno buvo garsėjanti dosnumu dievo namams.  Darbas čia Vladislovui Juškiui nebuvo sunkus ir paliko geriausius prisiminimus.

Gadunavas, Telšių raj.jpg

Pirmoji komunija.jpg

 

Prie gimtūjų namų Dargalių k artimūjų apsuptyje.

Gimtinėje Dargaliuose su brolio šeima.jpg

Gimtinėje Dargaliuose su artimaisiais.jpg

Laidojo mamą.jpg

Į paskutinę kelionę į Tūbines.jpg

Juozapo Juškio laidotuvės, Dargalių k. apie 1975m. Iš Marijos Juškytės Petrauskienės albumo.

Laidoja artimuosius1.jpg

Laidojant artimuosius Vladislovas pats atliko kunigo pareigas.

Vl._Juškys_su_draugais.jpg


Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_024.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_028.jpg

Dargaliuose prie upelio.jpg

Prie upelio , Dargalių k. Iš Marijos Juškytės Petrauskienės albumo.

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_029.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_030-01.jpg

 Vl. Juškys atgimstančios Nepriklausomos Lietuvos renginiuose

IMG_5767[1].jpg

Vl. Juškys atgimstančios Lietuvos renginiuose.jpg

Vl. Juškys atgimstančios Lietuvos renginiuose-savanorių priesaika.jpg

Partizanams žuvusiems šventoje kovoje 1945-1957m už tėvynę Lietuvą.jpg

"Partizanams žuvusiems šventoje kovoje už tėvynę Lietuvą 1945-1953m". Koplytstulpį, skirtą žuvusiems valsčiaus partizanams atminti  Alsėdžiuose, pašventino kun. Vl. Juškys, 1995m. 

Kun Juškys2, 2014 m.jpg

Kraštiečių susitikimas Tūbinėse, 2014 m.

Kun. Vl. Juškys sėdi pirmas iš kairės. Trečias sėdi vienas šio susitikimo iniciatorių Juozas Noreika iš Natkiškių.

Kun Juškys ir būsimas Vilniaus vyskupas Darius Trijonis, Tūbinės,  2014 m.jpg

Kun, Vladislovas Juškys kraštiečių susitikime prisiminė savo vaikystę, jaunystės metus ir pirmasias savo mišias Tūbinių bažnyčioje. Nuotraukoje kairėje stovi kun. Darius Trijonis, nuo 2016m. Vilniaus vyskupas). Dešinėje, ilgametė ŽŪ ministerijos darbuotoja, Kristina Macikaitė Paliutienė. Tūbinės, 2014 m.

Vl. Juškys Gadūnavo garbės pilietis.jpg  

Garbės piliečio vl. Juškiui pažymėjimas.jpg

Kun. Vl.Juškys, savo gyvenimą paskyręs tarnauti žmonėms, niekada dėl to nesigailėjo. Tai liūdija gausus garbės raštų ir padėkų pluoštas. Vienas labiausiai sujaudinusių apdovanojimų Vladislovui, Gadūnavo garbės piliečio ženklas.

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_011.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_031-01.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_021-01.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_025.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_020-01.jpg

 

Vl Juškys gyvenimo stotelėje, Caritas globuojamose namuose, Žemaičių Naumiestyje, 2018m.jpg

Vladislovas Juškys, savo gyvenimo stotelėje Žemaičių Kalvarijoje, Caritas globos namuose, 2018m.

Atlikdamas savo kunigystės misiją Vl Juškys nesukūrė šeimos, tačiau globos namuose laiką leidžia ne tik apmąstymuose, bet tęsia savo kūrybine veiklą, skaito ir priima čia besilankančius artimuosius ir buvusius parapijiečius.


 

Vl._Juškys_GIMTA_PASTOGĖ_NEBESUKVIES1.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_019.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_007.jpg

Vladislovas_Juškys_Dieve_Tau_save_aukoju_001.jpg