Gegužinės ir susibūrimai po atlaidų

Tūbinių atlaidai nesibaigdavo pamokslu bažnyčioje, giesmėmis apeinant šventus kalvarijų paveikslus ir trankiais įžymiojo Tūbinių bažnyčios būgno smūgiais. Šventinė diena tęsdavosi iki pat vakaro.

Pagal vyresniūjų tūbiniškių prisiminimus, prieš karą, Tūbinėse , gyventojų šeimos buvo skaitlingos,  jaunimo buvo daug, po atlaidų susidarydavo net trys gegužinės, skirtingose vietose, kurias rengdavo ir muziką organizuodavo Jaunalietuviai, Pavasarininkai ir Šauliai. 

Iš atlaidų1

Keliuku pro bažnyčią, iš Klekniškės kaimo atvyksta V. Monstvilas su pakeleiviais, apie 1950 m. Nuotraukoje matomi senosios šventoriaus liepos, menančios ir bažnyčios statybos laikus. Iš Mėtos Višinskytės Budreckienės albumo.

Kaulius ein i atlaidus
  Smėlėtu keliuku per mišką geriau eiti basam. Albinas Kaulius su dukromis pakeliui į Tūbinių atlaidus.
Iš_Paakmenio_į_atlaidus_Tūbinėse_Angeles_Macaitytes_Vilkanauskienės.jpg
Iš Paakmenio į atlaidus Tūbinėse. Iš Angeles Macaitytes Vilkanauskienės albumo
 

Vilkanauskiai muzikantai

Nuotrauka iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės  rinkinio

Tūbinių jaunimo būrelis 1947

Iš R. Macaitės Pūdževienės rinkinio

Tūbinių jaunimo būrelis 1947 06 29
 Tūbinių jaunimas, gegužinėje, 1947-06-29 .  Iš R. Macaitės Pūdževienės rinkinio
Garsiūjų triūbų nebesimato, bet su bandonija groja Stanislovas Macas, buvusio Tūbinių orkestro vadovo Jono Maco sūnus. 

Jaunimas su Tūbinių gegužinių muzikantais

Gegužinė Tūbinėse, apie 1946 m. Muzikantai Vilkanauskai iš Girininkų.

Iš R. Macaitės Pūdževienės rinkinio

Jonas Macas su bandonija ir Tūbinių jaunimėlis1
 
Tūbinių jaunimas, gegužinėje. Su bandonija groja Stanislovas Macas, buvusio Tūbinių orkestro vadovo Jono Maco sūnus, 1946 m.
Tūbinių griežikai
 
 
Tūbiniai_pirmą_kartą_laimi_-Garbės_lentą1.jpg
Tūbinių saviveiklininkai pirmą kartą laimėję garbės lentą
 
Iš R. Macaitės Pūdževienės rinkinio
Poilsio valandelė
 
Iš Višinskyte Metos Loretos 2017 02 05 059 11
 
Iš Višinskyte Metos Loretos 2017 02 05 100 11
 Atlaidaijpg
Nuotrauka iš V. Noreikos šeimos rinkinio.

Noreikai Vladas pranas ir zigmas2 

Nuotraukos iš V. Noreikos šeimos rinkinio.

Iš Višinskyte Metos Šventoriuje

 

Iš Mėtos Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Iš Vlado Montrimo po atlaidų

Senoji Tūbinių varpinė Valauskis1

Stasys Lukošius su žmona Elena Antano Dapkaus jaunystė

L. Brolėnytei atminčiai Jono Bronės murzos Klaipėda Žiliai 1954 VIII 25 Pintveriai Augusto šeima   

Iš Macaitės Rėginos Pudževienės Kaimynai J.Knyzelis Vaičiuliai Tūbinės1

Dapkus Alfonsas Vytautas Katauskis dešinėje 

Iš Višinskyte Metos Jakas Aloyzas Iš Višinskyte Metos Juozas Knyzelis

 Iš Mėtos Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

 Iš Višinskyte Metos du Meškauskaite Kvedariene  Iš Višinskyte Metos Loretos 2017 02 05 031 11

Iš Mėtos Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Tūbiniškės2.jpg Mikalauskai, šventė Tūbinėse.jpg

 Iš Višinskyte Metos Loretos Knyzelienė2 Fotografas_Petras_Gumuliauskas_su_būsima_žmona.jpg

Iš Višinskyte Metos po atlaidų 

IMG_0026.jpg

Iš Vlado Montrimo tūbiniškės

Iš Vlado Montrimo Valauskų nuotraukų rinkinio

Iš Višinskyte Metos drauges

Broliai Dapkai ir Elvyrutė su šuniuku

Iš Genovaitės žemaitytes Brokštėnų dv Mokykloje1 

Iš Genovaitės Žemaitytes Pocevičienės albumo

Iš Birutes Dajoraitės šventoriuje

Tūbinių mokyklos septintokės po egzaminų. Iš B. Dajoraitės albumo, 1954 m.

Tūbiniškės3

Iš Elvyros Gudelienes giminės

Tūbinių Vyrai1 

Iš Antano Dapkaus su Aldona Jakiene 

Iš R. Macaitės Pūdževienės rinkinio

Iš Pr. Jako brolis ir sesuo Pintveriai Macaitė 

Tūbiniškės draugės   

Prisiminimui Tūbinių vakaro

Prisiminimui Tūbinių vakaras, Angelės Mačaitytės Vilkanauskienės nuotrauka.

Tūbinių moksliukes

Moksleivės, iš kairės Aldona Višinskytė, Albina Vilkanauskaitė, Irena Trijonytė, Mėta Višinskytė, Tūbinės, 1952. VI.17

Giminės šventė Tūbinėse01.jpg

Iš Pr. Jako Tūbiniškės12

 

Iš Pr. Jako Tūbinėse

Iš Pr. Jako Tūbiniškės2

Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo(3 nuotraukos)

Iš Birutės Dajoraites Noreikaitės1 

Tūbinėse 1947 m. iš kairės Valė Vėlavičienė Stefa Rimkevičienė Stasė Dajorienė Elena Vilkanauskienė Jadvyga Daukšaitė

Susitikimas Tūbinėse po atlaidų, 1947 m.

Iš kairės sėdi Valė Vėlavičienė , stovi Stefa Rimkevičienė , Stasė Dajorienė, Elena Vilkanauskienė, sėdi Jadvyga Daukšaitė, vaikai Birutė Rimkevičiūtė ir Birutė Dajoraitė.

Stases Deksnienes susitikimas

Trijų seserų Noreikaičių iš Paneročio šeimos, 1952 m.

Iš kairės  Jonas ir Valė Vėlavičiai,  Juozas ir Stefa Rimkevičiai, Antanas ir Kazimiera Vilkanauskai. Vaikai Vėlavičiukai Juozas ir Irutė, dešinėje Bronė Vilkanauskaitė.

Seserys Noreikaits, Pajerubinis,Iš Birutės Dajoraites.jpg

Seserys Noreikaits, Pajerubinis, nuotrauka Iš Birutės Dajoraites

Iš Birutės Dajoraites, po atlaidų.jpg

Iš Birutės Dajoraites, po atlaidų

 Tūbiniškės

Nuotrauka iš P.Valausko šeimos rinkinio.

 

Po atlaidų1

Nuotrauka iš P.Valausko šeimos rinkinio. 

Atlaidai4

 

Benjaminas su draugais kaimynais1

Tūbiniškiai51

Nuotrauka iš P.Valausko šeimos rinkinio.

Tūbiniu jaunimelis2

Nuotrauka iš P.Valausko šeimos rinkinio.

Atlaidai3