Jakiciu_k._senkapis.jpg

Jakaičių senkapis Valstybės saugomas archeologijos paminklas.


Netoli Jakaičių senkapių prieš kelis dešimtmečius rikiavosi daug neišlikusių sodybų, tarp kurių ir kelios Dapkų šeimos. Apie Dapkus, kurių šaknys Jakaičių k. svetainėje plačiau galima skaityti atskiruose straipsniuose:

Petras Dapkus Sibiro žemėje(Okupacija)

Ona Razutienė, Spindulys (Emigrantai)

Aleksandra Dapkutė-Olė 

Antanas Dapkus, saviveikla

Algimantas Dapkus, lapių medžioklės


Nuotraukos primenančios Jakaičių k. gyventojus ir čia gyvenusius ir tebegyvenančius Dapkus.

Olės Tūbinių choras

"Atminčiai, brangių draugių Tūbinių choras, 1925 m." Trečioje eilėje pirma Barbora Kovalskytė(Dapkienė), antra Ona Sirvydaitė (Macienė). Antroje eilėje pirma iš dešinės Stasė Dapkutė, antra Aleksandra Dapkutė(Olė), trečia jos draugė Stasė Būdvytytė(Šimutienė). Iš  P. Beinoriaus šeimos nuotraukų rinkinio.

Iš Elvyros Gudelienes Dapkaus Jono Kazimiero Dapkų giminės vestuvė

Vestuvės Jakaičių km, apie 1920-25 m. Viršuje, pirmas iš kairės Kazys Dapkus, ketvirta Ona(Razutienė). Iš Elvyros Gudelienes albumo. Pagal jaunūjų to laikmečio ir vėlesnes nuotraukas ir visą svitą, panašu, kad tai Jono Dapkaus vestuvės. Nuotraukų žemiau, Dapkai po daug metų, išleidant į kariuomenę sūnų Zigmą.

Jonas_Dapkus_jo_žmona_ir_jo_brolis_Kazys-centre.jpg

Jonas Dapkus ir jo žmona, brolis Kazys-centre, apiie 1960 m.

Alfonso Dapkaus šeimoje išsaugota dokumento kopija, kuri išduota jo tėvui Jonui Dapkui, 1935 metais, dėl žemės nuosavybės Jakaičių kaime. Iš dokumento galima spręsti, kad Dapkai Jakaičių k įsikūrę gana senai. Vikentijus ir Osipas Dapkai, abu Antano Dapkaus sūnūs, jau gyvenę Jakaičių k., pirko 45 dešimtines žemės iš Cezarijaus Visockio 1906 m.

Dapkaus_Jono-Vikentijaus_Antano_žemės_Jakaičių_k._dokumentas1.jpgDapkaus_Jono-Vikentijaus_Antano_žemės_Jakaičių_k._dokumentas2.jpgDapkaus_Jono-Vikentijaus_Antano_žemės_Jakaičių_k._dokumentas3-1.jpg

Dokumente pažymėta, kad pardavėjo Cezarijaus Visockio žemė buvo įsigyta 1891 m. galimai po žemės reformų ir Brokštėnų dvaro išdalijimo rusų valdininkams bei kariškiams. 

Petro Dapkaus vestuvės12.jpg

Petro Dapkaus ir Barboros Kovalskytės vestuvės  Jakaičių k. Už jaunūjų i antroje eilėje centra stovi Pintveris Stasys su Juzefa Macaitė, dešinėje Bronislava Bendikaitė iš Brokštėnų su pabroliu iš Dapkų giminės, apie 1926 m. Nuotrauka iš Bronislavos Fetingienės šeimos(Lenkija) rinkinio.

Iš Macaitės Rėginos Pudževienės M. Ona ir sirvydaitė

Bažnyčios choristės iš Jakaičių k.: Ona Sirvydaitė (būsima Petro Maco žmona) ir B. Kaveckytė (būsima Petro Dapkaus žmona), "Ilgiausiai atminčiai dėl draugės Onytės Sirvydaitės, nuo B. Kaveckytės" Nuotrauka iš R.Macaitės Pūdževienės, Macų šeimos rinkinio, 1925 m. 

Iš Prano Beinorio 023

Jakaičių k. gyventojo Vinco Dapkaus laidotuvės, 1936 m. Nuotrauka iš P. Beinoriaus rinkinio
Iš Pr. Jako Prisiminimui choro draugei 

Iš Pr. Jako Prisiminimui choro draugei Onutei Macaitei Olės Jakaičiai 1929m

Aleksandra(Olė) Dapkutė, 1929 m.

"Atminčiai choro draugei, Onutei Macaitei, Olė-Silva, Jakaičiai".

Iš Pr. Jako Stasės Dapkytės Stasė Dapkutė, 1929 m. rugpjūčio 1 d.

Iš Pr. Jako Stasės Dapkytes 

"Atminčiai!!! Nors kartą pažvelgus prisimink mane. Brangiai Onutei iš Stasės Dapkutės", Jakaičių km.

  Olė Dabkytė su drauge Jakaičiai 1929m

Iš Pr. Jako Ilgai atminčiai Kazeliui Olė

Olė Dabkytė su drauge Petravičiūte, 1929 m.

"Ilgai atminčiai palieku tau Kazeli, iš Olės Dapkytės, Jakaičiai, 1929m. I mėn 1 d. M.M. p. K. Jakui, k. Tūbinių

Olė Dabkytė, pradžioje buvusi knygininke, prisidėjusi prie katalikiškos spaudos platinimo, vėliau 1933 metais, buvo išrinkta pavasario Tūbinių kuopos valdybos pirmininke.

Olė su draugėmis

"Atminčiai! Paliekam atmintį mielai Onytei trejybė Olė, Stasė, Donė". Jakaičiai, 1927-VIII-18.p.O. Sirvydaitei, Payžnys. Iš  P. Beinoriaus šeimos nuotraukų rinkinio.

Jonas Dapkus Jakaičių km

Jonas Dapkus, Jakaičių k., apie 1930 m.

Ona_Dapkutė_-Razutienė_1929-I-20.jpg

Mokytoja Ona Dapkutė Razutienė 1908-1987 m.

Ona_Dapkutė_Tūbinių_Pavasario_sąjungos_Vadui_Jonui_Konstantinavičiui_1929-I-20.jpg

"Atminčiai. Geram švelnių jausmų idėjos Draugui, p. J. Konstantinavičiui. Mokytoja Dapkutė, 1929-I-20"

Olė_Dabkytė_Didkiemis_1930-VD-m.III.6.jpg

"Atmink Didkiemio kompaniją, linksmuosius veidelius ir linksmąsias treles". 1930-VDm-III-6. (VDm-Vytauto Didžiojo metai).Linksmieji_veideliai_Didkiemis1930-VD-III-6.jpg

Nuotraukoje, dvi mokytojos seserys Dapkutės: Ona(priekyje pirma iš dešinės) ir Aleksandra(Olė, antroje eilėje antra iš dešinės). Kairėje Stasys ir Stasė Šimučiai. Nuotrauka iš  P. Beinoriaus šeimos rinkinio. 

Dapkutės_Didkiemyje2.jpg

Ona ir Aleksandra Dapkutės Didkiemio gegužinėje. Nuotraukoje Ona apsikabinusi pirmoje eilėje sėdinčią, ketvirtą merginą iš kairės, Aleksandra(Olė) antroje eilėje trečia iš dešinės, apie 1931 m.

Darbai darbeliai

Sėja Jakaičių k., apie 1950 m. Iš kairės Jonas Beinorius, Albrikis, Jonas Dapkus, ketvirtas Kazimieras Dapkus.

Darbai darbeliai sėja1

Nuotrauka iš Elvyros Gudelienės albumo.

Dapkaus nuotr

Rastai Tūbinių bažnyčios klebonijos statybai. Dešinėje stovi arklių kinkinio važnyčiotojas Jonas Dapkus. Nuotrauka iš Jakaičių km. gyventojo Alfonso Dapkaus albumo.

Alfonsas Dapkus pakomentavo, kad tėvas rastus vežė nudegusios klebonijos atstatymui, o statyba rūpinosi stalius Petras Simanauskis su sūnumi.

Kaimynai Dapkai Juozas ir Zigmas

Dapkai, Juozas ir Zigmas(sėdi ant arklio) padėjo savo tėvui Jonui tvarkytis ūkio arklių fermoje ir ganyklose. Nuotrauka iš Alvyros Gudelienės albumo.

Iš Antano Dapkaus Zigmas ir Alfonsas

Alfonsas ir Zigmas Dapkai, Jakaičių k. apie 1960 m.

Dapkus_Alfonsas_ir_dukrelės_Sigita_ir_Daiva-Zigmas.jpg

Dapkus Alfonsas, Alvyra Dapkutė Gudelienė, giminaitė Dargužaitė ir Zigmas Dapkus.  Priekyje Alfonso dukros, Dapkutės Sigita ir Daiva.

Alfonsas_Dapkus_su_žmona_Maryte.jpg

Alfonsas ir Marytė Dapkai, Jakaičių k.

Iš_Prano_Beinorio_089.jpg

Jonas ir Ona Dapkai(priekyje) su savo anūkėle, sūnaus Alfonso šeima  Jakaičių k.

 Iš Antano Dapkaus 2016 06 12 028fyuftyu

Jakaičių k. Nuotraukoje viršuje Jurgis Auryla , šalia Aleksandra Dapkutė. žemiau Albina, jos mama Barbora Dapkienė ir Macaitė Elena. Nuotraukos(2) iš Antano Dapkaus rinkinio

Iš Elvyros Gudelienes 007dfgh

Vestuvių nuotaikos Jakaičių kaime. 

Krikštynos pas Alfonsą Dapkų1

Krikštynos Jakaičių k. Nuotrauka iš A. Dapkaus rinkinio

Dapkai kaimynai Bendikai1

 Zigmo Dapkaus išleistuvės į kariuomenę, Jakaičių k. 

Onos Jackutės vestuvės 1965 m

Juozo Dapkaus ir Onos Jackutės vestuvės, 1965 m. Dalyvauja ir Tūbinių parapijos klebonas Klebonas Jonas Kusas. Nuotrauka iš Onos Jackutės Dapkienės šeimos albumo

Iš Jackutės Dapkų vestuves

Jonas Dapkus(kairėje) ir kun. Jonas Kusas, 1965 m. Nuotrauka iš Onos Dapkienės šeimos albumo.