Tūbinių pučiamųjų instrumentų orkestro istorija.

Iš_Macaitės_Rėginos_Macų_sodyba.jpg

Macų sodyba ant kalniuko, Tūbinių k. pakraštyje, apie 1960 m.

Atminimui Petro Macaus Stasiui Jackevičiui Kiaukų majaus mėn. 20d

Tūbinių kaimo gyventojas Petras Macas,  3-jo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto kariuomenės pulko šauktinis. "Atminimui Petro Macaus, Stasiui Jackevičiui iš Kiaukų, 1921 m." Iš Reginos Macaitės Pudževienės, Macų šeimos nuotraukų rinkinio.

Aktyvus orkestro griežikas Jono brolis Petras Macas, nepriklausomybės kovų dalyvis, grojo legendinio 3-iojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto pulko orkestre.

LR Kariuomenės pradžia su griežikais1 1921 m

 

3-iasis D.L.K. Vytauto pulkas netoli Ukmergės. Priekyje pulko dūdų orkestras, 1921 m. Iš Reginos Macaitės Pudževienės, Macų šeimos nuotraukų rinkinio

Tai galbūt pirmoji Petro Macaus pažintis su dūdomis, kurios vėliau jį ir jo brolį Joną lydėjo visą gyvenimą.

J.Macas orkestro vadovas

Jonas Macas(1895-1944) Tūbinių pučiamūjų orkestro įkūrėjas ir vadovas. 

J.Maco pučiamieji Tūbinių šventėje2

 Iš kairės pirmas Pranas Kairys(1926 - 2010), antras Petras Macas, trečias Okockis(tėvas), ketvirtas orkestro vadovas Jonas Macas, Okockis (sūnus).

Bendiko albumo senosios Petras Dapkus ir Žymančius

J.Maco orkestro grojikai: Petras Dapkus(kairėje), būgną mušė Juozas Žymančius(dešinėje).

Jono Maco orkestras, apylinkėje buvo labai populiarus, grodavo vestuvėse, šaulių, jaunalietuvių, pavasarininkų  gegužinėse, bei Valstybinių švenčių minėjimuose, kurie vykdavo prie Vytauto Didžiojo paminklo. Orkestre dar grojo tūbiniškis Pranas Zandovas.

Knygoje "Tauragės apskrities dūdų orkestrai", kurią  kaip dovaną, gautą iš autoriaus, saugo Tūbinių orkestro įkūrėjo, Jono Maco anūkės Reginos Macaitės Pūdževienės šeima gyvenanti Balsių kaime, aprašomi J. Maco dukterų prisiminimai apie tėvo Jono ir brolio Petro Maco suorganizuotą pučiamūjų orkestrą ir to meto gyvenamajį laikotarpį Tūbinėse. 

(Ištrauka iš A.Batavičiaus knygos "Tauragės apskrities dūdų orkestrai")
Dūdų orkestras 33
Dūdų orkestras 2
 

Bendiko albumo senosios vestuves papildyta

Tūbinių J. Maco muzikantai kaimo vestuvėse, apie 1927 m

Groja Pranas Kairys(viršuje pirmas iš dešinės), pirmoje eilėje pirmas iš dešinės būgnu Juozas Žymančius , su triūba Petras Dapkus iš Jakaičių k. Vestuvės vyko Brokštėnų km. gyventojų Bendikų giminėje. Atpažįstama Kazimiera Bendikienė(1881-1952), viršuje ketvirta iš kairės), už jos Antanas Mockus, Bronė Bendikaitė Fetingienė(1909-1995) su vyru Antanu, stovi aukščiau jaunūjų poros. Antanas Fetingis su Lietuvos pasienio policijos uniforma į vestuvių šventę atvyko iš Tauragės.

Iš Macaitės R. vaidinimas po gegužinės

Tūbinių katalikiško jaunimo Pavasario sąjungos  šventės vaidinimo dalyviai. Vaidinimo režisierius daugeliu atvejų buvo aktyvus Tūbinių mokyklos mokytojas  A. Račkauskas. Nuotrauka iš R. Macaitės Pūdževienės, Macų šeimos rinkinio

Iš Macaitės Rėginos Pudževienės M. Ona ir sirvydaitė

Bažnyčios choristės iš Jakaičių k.: Ona Sirvydaitė (vėliau Petro Maco žmona) ir B. Kaveckytė (Dapkienė), "Ilgiausiai atminčiai dėl draugės Onytės Sirvydaitės, nuo B. Kaveckytės" Nuotrauka iš R.Macaitės Pūdževienės, Macų šeimos rinkinio, 1925 m. 

Macai senūjų Tūbinių siuvėjai1

 "Nuo draugės draugėms" užrašas nuotraukoje, kuri išsaugota Macų sodyboje, Tūbinių kaimo pakraštyje. Nuotrauka iš R. Macaitės Pudževienės, Macų šeimos rinkinio.

Prie siuvimo mašinos sėdinti siuvėja, Onos Macaitės Jakienės uošvienė, Kazimiero Jako mama. Siuvimo amatas Jakų, taip pat Macų giminėje nuo senų laikų. Onos brolis Jonas Macas, žymus tarpukario muzikantas, ne tik mėgo groti, buvo ir žinomas kaip vienas gabiausių apylinkės kraučių(siuvėjų).

Jonas Macas su bandonija ir Tūbinių jaunimėlis1
 
Tūbinių jaunimas, gegužinėje. Su bandonija groja Stanislovas Macas, buvusio Tūbinių orkestro vadovo Jono Maco sūnus, 1946
m.
 
Tūbinių jaunimo būrelis 1947 06 29
 Tūbinių jaunimas, gegužinėje, 1947-06-29 .  Iš R. Macaitės Pūdževienės rinkinio
Garsiūjų triūbų nebesimato, bet su bandonija groja Stanislovas Macas, buvusio Tūbinių orkestro vadovo Jono Maco sūnus. 
 
Macai_iš_Brokštėnų-Stasys_ir_jo_šeima.jpg,
 
Macai iš Brokštėnų-Stasys ir jo šeima
 
Brokštėnų_seserys_Macaitės.jpg
 
Trys Stasio dukros, Macaitės iš Brokštėnų

Jono_Maco_brolis_mokytojas._Iš_Macaitės_Rėginos_Pudževienės.jpg

Kitas Jono Maco brolis- mokytojas. Iš Macaitės Rėginos Pudževienės

Tūbiniškiai švogeriai 

Tūbiniškiai nuolatiniai bažnyčios choristai, švogeriai ( iš kairės) A.Pintveris, P. Macas ir K. Jakas, apie 1950 m.  

Petras_Macas._Iš_Macaitės_Rėginos_Pudževienės.jpg

Petras Macas apie 1950 m.

Petro_Macaus_žento_Broniaus_Bielskio_šeima._Iš_Macaitės_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Petro Macaus žento, Broniaus Bielskio šeima. Iš Macaitės Rėginos Pudževienės rinkinio

Macienė_Petro_žmona_lanko_kapines_su_žento_proniaus_vaikais._Iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Ona Macienė, Petro žmona su anūkais lanko kapines. Iš Rėginos Pudževienės rinkinio.

Ona daug metų buvo neįgali, prižiūrima dukros ir žento Bielskių šeimos.Tūbiniškiai kaimynai

Tūbinių gyventojai, apie 1960 m. Petras Macas pirmas iš dešinės. Nuotrauka iš R.Macaitės, Macų šeimos rinkinio. 

Ona Macaitė


Ona Macaitė Jakienė1

Ona Macaitė Jakienė, tarpukario Tūbinių pučiamūjų orkestro muzikantų Macų Jono ir Petro sesuo, ilgametė bažnyčios giemininkė, pati pamėgusi muziką ir dainą, savo talentą perdavė vaikams Aloyzui ir Antanui. Muzika profesija tapo ir jos dukterėčiai, E. Macaitei, dirbusiai muzikos mokytoja Tauragėje.  

Ona Macaitė Jakienė

Ona Macaitė (Jakienė) jaunystėje. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Ona Macaitė Jakienė, tarpukario Tūbinių pučiamūjų orkestro muzikantų Macų Jono ir Petro sesuo, ilgametė bažnyčios giemininkė, pati pamėgusi muziką ir dainą, savo talentą perdavė vaikams Aloyzui ir Antanui. Muzika profesija tapo ir jos dukterėčiai, E. Macaitei, dirbusiai muzikos mokytoja Tauragėje.

Antano Dapkaus Aloyzo Jako pasirodymas1

Aloyzo(viduryje) ir Antano(dešinėje) Jakų trio su Antanu Dapkum.

Antano_Jako_pamokos._Iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Onos sūnus Antanas Jakas. 

BrangūsTėvukai iki greito pasimatymo2

 Antano Jako išleistuvės, apie 1968 m.

Brangūs tėvukai1Riazanė

BrangūsTėvukai iki greito pasimatymo Jūsų Antanas 1969 08 16 m. Riazanė

Antanas po kojos operacijos, bando apsieiti be lazdos. Po nelaimingo atsitikimo sovietinėje kariuomenėje, Antanas neteko kojos. Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Iš Pr. Jako Vestuvių transportas

Iš Prano Jako nuotraukų rinkinio

Antano Jako grupė polka linksmuolė

Antano Jako  kaimo kapela suorganizuota Poežerėje, 1970 m. A. Jakas centre groja akordeonu.

Antano Jako grupėAntano Jako grupė polka linksmuolė2

Elena

Elena_iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio2.jpg

Elena Macaitė

Elena2_Iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Varpinė-Elytė_Macaitė.jpg

Elena1._Iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Elena

Elenos_pamokos._Iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Elenos_orkestras._Iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Elena su savo mokiniais Tauragės antroje vidurinėje

 Elena_iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio32.jpg

Elena su Tauragės antrosios vidurinės pučiamųjų orkestru repeticijoje.

Be_žodžių_iš_Macaitės_Rėginos_Pudževienės.jpg

Tauragės miesto dainų šventėje

Elenos_orkestras_eisenoje_Iš_Macaitės_Rėginos_Pudževienės.jpg

Tauragės miesto dainų šventėje Ntroji vidurinė mokykla

Elenos_Macaitės_Pučiamieji_šventėje_Tauragėje_iš_Macaitės_R._Pudževienės_rinkinio.jpg

Tauragės miesto dainų šventėje Elytės pučiamųjų orkestras

Tauragės 2 vidur. pučiamieji laikraštis

E. Macaitė, Tauragės 2-os vidurinės mokyklos, mokinių pučiamūjų orkestro vadovė.

Elena_iš_Rėginos_Pudževienės_rinkinio.jpg

Elena Macaitė, muzikos mokytoja, Tauragėje

Iš Pr. Jako Rapikas su K. Vilkanauskiu

Antano Tėvas Kazimieras su kaimynu Rapiku Višinskiu. Tai gruzinas, atvykęs gyventi į Tūbines su žmona Aldona Višinskyte iš Sibiro ir  priėmęs jos pavardę.