SODYBA PRIE DVIKAMIENIO AŽUOLO

Straipsnelyje:

  • Teodoros Daukilaitės(1882-1974) ir Petro(1880-1920) Noreikų šeimos namai.
  • Nepriklausomos  LK puskarininkis Feliksas Noreika(1910-1983), 
  • LR Krašto apsaugos savanorių pajegų(KASP) Šilalės kuopos vadas Gintaras Noreika  

-Sodyba_Kiaukų_k.jpg

Protėvių Simono Noreikos(1855-1936), jo sūnaus Petro ir Teodoros Noreikų sodyba Kiaukų km., šalia Jėrubyno upelio, apie 1960 m.


 Noreikai stanislava ir Vladas1

Stanislava Noreikaitė Bendikienė su broliu Vladu Noreika, apie 1955 m.

Baba su petru isleist.o 

Teodora Noreikienė su savo anūku, Vlado sūnumi Petru, apie 1970 m. 


 Teodoros ir Antano Noreikų gyvenimas sodyboje Kiaukų k. pakraštyje XX a pradžioje  susiklostė gana dramatiškai. Labai anksti, vos 40-ties metų sulaukęs 1920-aisiais mirė šeimos galva,  vaikų tėvas Antanas  Noreika. Liko 6 mažamečiai vaikai, kur mažiausiai dukrai Teodorai buvo tik 3 , vyriausiam sūnui Feliksui  dar tik 10 metų. Taigi, septynerių metų laikotarpyje, šeši vaikai pametinukai  ir mama, kuriai buvo  tik 25-eri metai.

Pasirinkimo nebuvo, reikėjo sunkiai dirbti, kad kaip nors šeimą išmaitinti, pagelbėjo daug aplink gyvenančių artimūjų ir nuostabios jos pačiosw charakterio savybės. Darbšti ir morališkai tvirta Teodora kad ir labai buvo sunku, naujos šeimos nekūrė, o save paaukojo vaikams. Ir jai pavyko savo šeimą pakelti. 

Tik prabėgus keliems metams, vaikai galėjo mamai padėti. Broliai ir seserys nuo jaunų dienų nebijojo jokių darbų o, atsilaisvinę nuo savosios žemės , uždarbiavo didesniuose apylinkės ūkiuose. Geros širdies, visus mylinti ir labai tikinti, šviesaus atminimo, mama ir močiutė, viena užauginusi ir išleidusi savo 6 vaikus, gyvenime mylėjo  ir visus anūkus, kurių gausiai užderėjo Brokštėnuose,  Kiaukuose, Obelyne ir kitur. Viso šeši jos vaikai padovanojo net 24 anūkus.

 Neeilinė gyvenimo našta, ir rūpesčiai močiutei Teodorai nesudarė salygų saugoti sveikatą, bet ir stipriai nepakenkė. Visuomet geros nuotaikos, pajuokaudama, rasdama bendrą kalbą su anūkais, jinai neatsisakydavo ir  pasiūlyto stiklelio "vaistams". Įdomiausia ką dar prisimename, kad jau ir metuose būdama, patraukdavo ir dūmą. Tikėtina, kad gyvybingumą jai padėjo išlaikyti nuolatinis užimtumas, darbštumas ir begalinis tikėjimas į Dievą. Bažnyčią lankydavo kiekvieną šventą dieną, tuomet maldaknygė ir rožančius buvo jos darbo įrankiai.

"Aš ir į velnią tikiu..."sakė babūnė su jai būdinga energija, staiga paklausta, - ar ji tikrai taip smarkiai tiki į dievą. Tas jos atsakymas įstrigęs atmintyje jau 50 metų. 

Noreikų_sodyboje_2018_m.jpg

Noreikų sodyboje, 2018 m

33161859_1899812556715877_7574001193853124608_n.jpg

Noreikų sodyba iki šių dienų neišliko. Pagrindinis sodybos akcentas, Noreikų relikvija tapęs dvikamienis ažuolas, kad ir apdegęs, sulaukė šių dienų.


 

 Tolima, netolima senovė

Stanislava Bendikienė4  
Bronislava Noreikaitė (Kasiliauskienė) stovi dešinėje šviesiu kostiumėiu su drauge.
Noreikaitės seserys Kiaukai
 
Teodora Noreikaitė (Petkienė)nuotraukoje stovi dešinėje su drauge.
 
Bendikienės Noreikaites trys broliai
 
Trys sūnūs broliai Noreikai iš Kiaukų km. beveik vienu metu tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Iš kairės: Vladas, Feliksas ir Juozas. Nuotraukos iš Vlado Noreikos šeimos albumo
 
FFeliks
 
Feliksas Noreika(1910-1983), Tauragė, 1936-IX-4. Nuotrauka dedikuota draugui Antanui Vilkanauskui iš Girininkų km. Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės nuotraukų rinkinio.
 
Feliksas karininkas centre

Nuotraukoje Lietuvos kariuomenės 9-oji  karių kuopa Tauragėje. Būrio vadas Feliksas Noreika sėdi pirmoje eilėje centre, apie 1936 m. Nuotrauka iš Vlado Noreikos šeimos albumo.
 
Feliksas Noreika ir Vilkanauskas Antanas
Feliksas Noreika ir Antanas Vilkanauskas švenčia Naujuosius metus. Iš Aldonos Vilkanauskaitės (Žilienės) nuotraukų albumo.
 
Nordeika Feliksas Antanui Vilkanauskiui

Vladas Noreikakairėje su draugu

Vladas Noreika(Felikso brolis) nuotraukoje kairėje, su Antanu Vilkanausku, apie 1936 m. 
Iš Vlado Noreikos šeimos nuotraukų rinkinio.

Ritutės krikštynos.2 1938 m

F. Noreikos dukros Margaritos krikštynos Tauragėje, 1938m.
Tūbinių svečiai kariškiai

Po atlaidų pievelėje poilsiauja LR kairiuomenės puskarininkis Feliksas Noreika(kairėje) su žmona Stase Lebrikaite ir dukra Margarita. Šalia draugų šeima: vyras su LR policininko uniforma kitose nuotraukose atrandamas tarp Kiaukų k gyventojų. Nuotrauka iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio, apie 1939 m.

Toks pjudėjau iš Europos

Feliksas Noreika Vokietijoje, 1948 m.

"Toks aš išvykau iš Europos" jau gyvendamas Kanadoje parašė Feliksas artimiesiems ant nuotraukos. Feliksas nuėjo įdomų Kiaukų k. vaiko, Lietuvos kariuomenės puskarininkio ir emigranto gyvenimo kelią. Būdamas išsilavinęs ir prisiekęs Lietuvos patriotas, visada domėjosi Lietuvos likimu, nenutraukė ryšių su kraštiečiais, šeima ir gimine, rašė laiškus, siuntė nuotraukas seserei Stanislavai į Brokštėnus, savo broliui į Kiaukus.

Karui baigiantis, artėjant neišvengiamai antrajai rusų okupacijai, F. Noreika pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kanadą. Tokiu būdu jam pavyko išvengti sovietinių represijų ir sunaikinimo. Felikso žmona su dukra visam laikui liko Lietuvoje. 

Feliksas kanadoj1

 Feliksas Noreika emigracijoje Kanadoje, Toronto mieste su savo pusbroliais.
 
 Feliksas kanadoj 
 Feliksas Noreika Kanadoje, apie 1970 m.
 
Feliksas su zmon1
 Feliksas Noreika Kanadoje sukūrė šeimą su Marija.
  
Felikso žmona Marija Noreikienė po vyro mirties 1983-iais metais, dar nugyveno ilgus metus. Duomenys, kuriuos surado ir atsiuntė Liudos dukra Lauryna Macijauskaitė apie Felikso žmoną: 
 Gimimo data: Sunday, July 16th, 1916, Mirties data: Friday, May 11th, 2012
Mirties vieta: Collingwood, Ontario, Canada. buvo pasarvota: 
Lithuanian Martyrs' Church - Wasaga BeachSt. John's Lithuanian Cemetery.
Paskutiniu metu Marija Noreikienė gyveno Bay Haven slaugos namuose.
 
Is Liudos Donato Vilniaus 001
 
Mindaugas, Verutė, Petras ir Liuda Noreikai, gal 1956-tieji metai.
 
Vlado noreikos ss
 
Noreikų šeima su močiute Teodora apie 1960-uosius metus.
 
Audėjų kursai 2 1936 m
Audėjų  kursuose. Kazimiera Noreikienė stovi antroje eilėje antra iš dešinės.
 
Atlaidaijpg
Noreikų pasibuvimas su gimine pamiškėje, po Tūbinių atlaidų. Centre Stanislavos Bendikienės brolių  Vlado ir Juozo Noreikų, pusbrolių Prano ir Zigmo Noreikų šeimos, kiti artimieji iš Kiaukų.
 
Noreiku svet.3
Noreikų giminėje krikštynos, Kiaukų km.
Kopija_iš_Is_Liudos_Donato_Vilniaus_020.jpg
 
Noreiku svet.25 
Juozo Noreikos šeima. Krokai, apie 1960 m. 
 
Is Liudos Donato Vilniaus 091jjj
 
Bronislavos Noreikaitės Kasiliauskienės šeima Deblių k., apie 1953 m.
 
 Bendikai jauna šeima 1 1

Giminės susitikimas Stanislavos Noreikaitės Bendikienės šeimoje, Brokštėnų k., apie 1955 m.

Iš kairės pirmas sėdi Bronislovas Budginas , Stanislava Noreikaitė Bendikienė, trečia Kazimiera Budginienė, ketvirtas Pranas Noreika(Stanislavos pusbrolis), penkta jo žmona apkabinusi švogerį Alfonsą Bendiką, centre tarp vaikų Prano Noreikos dukra, paskutinis stovi Stanislavos brolis Vladas Noreika. Nuotraukoje matomi visi Alfonso Bendiko  vaikai, penki broliukai: kairėje antrame plane prie bičių avilio stovi Tomas ,mamai ant kelių sedi Augenijus, dešiniau Aloyzas, Benjaminas(Liudas), paskutinis vaikas dešinėje Alfonsas. 

Vladukai
Kazė ir Vladas Noreikai, Kiaukų k.,

Vladas Noreika, sodybą paveldėjęs iš mamos Teodoros, plataus akiračio,gerbiamas už savo charakterio savybes. Su savo brolio Juozo šeima, su pusbroliais ir jų šeimomis, dažnai lankydavosi ne tik Tūbinių atlaiduose, bet ir pas savo seserį Stanislavą Brokštėnuose. Stanislavos, jos seserų Bronės ir Teodoros, brolių Vlado bei Juozo tėvas Petras Noreika(1980-1920), ir pusbrolių Prano ir Zigmo tėvas Kazimieras Noreika(1884-1950), buvo broliai, o visų senelis Simeonas Noreika(1855-1936).

kumunija2

Pirmoji kumunija. Bendikai Alfonsas, Aloyzas ir Augenijus kartu su pusbroliu Petru Noreika ir pussesere Liuda Noreikaite ir kitais vaikais iš aplinkinių kaimų kartu su savo poterių mokytoja Verpečinskaite ir Tūbinių klebonu.


Noreiku svet.18

Pirmoji Komunija. Pirmoje eilėje iš kairės Aloyzas ie  Alfonsas Bendikai, trečias Petras Noreika, Augenijus Bendikas. Antroje eilėje Kazė Noreikienė, Verutė Noreikiaitė, Stanislava Noreikaitė Bendikienė.

 

Is Liudos Donato Vilniaus 32 

Pirmoji Komunija.

Išleistuves Noreikos Petro1
Noreiku svet.36
Petro Noreikos išleistuvės į kariuomenę
 
Kopija_iš_Is_Liudos_Donato_Vilniaus_059.jpg
Petro Noreikos išleistuvės į kariuomenę
Noreiku svet.46i
Akimirka iš Vlado Noreikos šeimos gyvenimo. Aplankė  dukros Liudos šeima iš Vilniaus.
 
  Noreiku svet. 41
  Petras(centre) žiūri ar yra kozirių...
  
Noreiku svet.44
 Petro Noreikos šeima, Šilalė, apie 1990 m. 

Petro_ir_Onos_Noreikų_sūnūs_Gintaras_ir_Laimonas.jpg

Petro ir Onos Noreikų sūnūs:  Laimonas su jaunesniuoju broliuku Tomu, ir Gintaras su savo augintiniu Šilalė, 1986 m. 

Gyvenimas nestovi vietoje. Giminės, savo tėvų ir senelių tradicijas perėmė jaunoji karta. Petro ir jo žmonos Onos šeimoje išaugę sūnūs ne tik nepamiršo giminės tradicijų bet ir sėkmingai jas įgyvendina.

Sūnus Gintaras Noreika yra Krašto apsaugos savanorių pajegų(KASP) Šilalės kuopos vadas. Jis pasekė prieškario Lietuvos kariuomenės puskarininkio Tauragės KA būrio vado Felikso Noreikos pavyzdžiu, visam gyvenimui pasirinko kariškio profesionalo profesiją. Tarnybą pradėjęs kaip šauktinis, pakviestas vieneriems metams, susidomėjo profesionalia tarnyba ir įstojo į Lietuvos Karo Akademiją. Baigus akademiją jam buvo suteiktas leitinanto laipsnis.

Gintaro_mokslai-_LKA_isleistuves_1996_m.jpg

Lietuvos Karo Akademijos(LKA), absolventų isleistuves. Gintaras Noreika rikiuotėje antras iš dešinės, 1996 m

Gintaro_tarnyba_-Su_Pirmais_burio_kariais_1997_m.jpg

Gintaras(centra) su pirmojo burio kariais, 1997 m

Tarnybą pradėjęs 1996 metais, Gintaras Noreika pasižymėjo Krašto apsaugos savanorių pajegose(KASP) Žemaičių apygardoje, kilo pareigose iki kuopas vado, užsitarnavo kapitono laipsnį.

Gintaro_tarnyba_KMMDB_-_su_tarnybos_draugais.jpg

Gintaras Noreika tarnyboje KMMDB - su tarnybos draugais

1997 m. G. Noreika praėjo mokymus Nevados dykumoje, Amerikoje, vėliau vyko į tarnybą su 4-ąja NATO šalių kontingento pamaina į Afganistano Goro provinciją.

Gintaro_tarnyba-_JAV_Saures_karolina_1997.jpg

Gintaro pratybos- JAV, Šiaures Karolinoje, 1997 m.

Gintaro_tarnyba_Afganistane_2007_m.jpg 

Gintaro_tarnyba-Afganistanas_2007_m.jpg

Tarnyba Afganistano Goro provincijoje, 2007 m.

G. Noreika vėliau  dirbo Klaipėdoje, šiuo metu toliau tęsia tarnybą KASP 3-ioje rinktinėje, yra Šilalės savanorių kuopos vadas, atlieka sportinės veiklos ir patriotinio švietimo darbą mokyklose ir jaunimo tarpe.

 Šilalės_pėstininkų_kuopos_karių_savanorių_lauko_pratybos_Sakalinės_miške.jpg 

Gintaras Noreika, 2010 m.

Karių_savanorių_lauko_pratybos_Sakalinės_miške.jpg

Šilalės pėstininkų kuopos karių savanorių lauko pratybos Sakalinės miške,  2010 m.


 Susitikimai

Priėmęs palikimą senolių žemęsenojoje sodybvietėje Kiaukuose prie dvikamienio ažuolo gražiai tvarkosi Petro Noreikos sūnus Laimonas, atverdamas ją ir gausiems giminių palikuonių susitikimams.

 
Is Liudos Donato Vilniaus 092cvb
 
Is Liudos Donato Vilniaus 098
 
Akimirka svečiuose pas savus, Šilalėje

Noreiku svet.8 
Liudos Noreikaitės Macijauskienės gyvenimo akimirkos.

Is Liudos Donato Vilniaus 102
 
Liudos Noreikaitės Macijauskienės gyvenimo akimirkose atostogų vakaras kartu su Saboniu ir Marčiulioniu. Nuotrauka iš  L. Macijauskienės albumo.
Auksinių_vestuvių_proga_1991_m_rugpjūtis.jpg
Vlado ir Kazės Noreikų auksinė vestuvės, 1991 m rugpjūtis
 
Noreikų_susitikimas_auksinių_vestuvių_proga_1991m5.jpg
 
Noreikų giminės susitikimas tėviškės žemėje Kiaukuose, prie dvikamienio ažuolo. Nuotraukos centre  giminės vyriausieji Vladas Noreika su žmona Kaze Stulgaite Noreikiene. Giminės šventės proga Vlado ir Kazės Noreikų auksinės vestuvės.

Noreikų_susitikimas_2001m_07_07.jpg
Is Liudos Donato Vilniaus 12
 
Noreikų_susitikime_jaunimas_2001m_07_07.jpg
Noreikų giminės jaunimas. Susitikimas Kiaukų k., 2001 m.
 
Susitikimai su noreikais
Upynoje. Noreikų giminės susitikimas 2000 m.
 
Vlado Noreikos ainiu susitikimas 2017 m

Vlado Noreikos giminės  susitikimas prie dvikamienio sodybos ažuolo 2017 m. vasara. Nuotrauka iš G. Noreikos albumo.

Nuotraukoje nėra vieno svarbiausių Noreikų susitikimų iniciatoriaus, brolio Petro.

Petro_Noreikos_mirties_metines_Kiaukai_2018_m._rugpjūčio_20_d.jpg

Susitikimas Petro Noreikos mirties metinių minėjimo proga. Kiaukai, 2018 m. rugpjūčio 20-21 d.  Benjamino B. nuotrauka

2017 m. jam buvo lemtingi, jo gyvenimas nutrūko, šeima ir visa giminė likome giliame liūdesyje.  

Prie_dvikamienio_Ažuolo1_Kiaukai_Noreikinė_2018.jpg 

Piligrimai iš Brokštėnų mamos Stanislavos Noreikaitės Bendikianės gimtinėje prie dvikamienio Ažuolo. Centre vyriausias Vlado Noreikos sūnus Mindaugas. Kiaukai, 2018 m.

33308761_1899812600049206_27206637840236544_n.jpg

Noreikų sodybvietė 2016 m.

Mama, močiutė ir promočiutė Teodora Daukilaitė Noreikienė, Antano žmona, Simono Noreikos marti, sulaukusi 92 m. amžiaus savo gyvenimą baigė Debliuose, Bronislavos Noreikaitės Kasiliauskienės sodyboje, 1974 metais, palaidota Tūbinių kapinėse.

Sodyba_Deblių_vienkiemyje1.jpg

Koplytstulpis su rūpintojėliu , Deblių vienkiemyje, Bronislavos Noreikaitės Kasiliauskienės sodyboje. Autorius tautodailininkas Alfonsas Bendikas, 2018 m.

Noreikų-Simono-Antano-Vlado-Petro_sodybos_atminimas1_2018_m.jpg

Koplytstulpis su rūpintojėliu, Kiaukų k., buv. Vlado Noreikos sodybos vietoje, šalia dvikamienio ažuolo. Autorius tautodailininkas Alfonsas Bendikas, 2018 m.

Sodyboje prie dvikamienio ažuolo statomas atminimo ženklas naujosioms kartoms primins jų protėvius, čia išaugusias dideles šeimas, pasklidusias po Pasaulį ir iš čia kilusius  palikuonis.

Verutės Noreikaitės Krištanienės prisiminimai 

Verutės_prisiminimas1.jpg

Verutės_prisiminimas2.jpg

Verutės_prisiminimas3.jpg

Verutės_prisiminimas4.jpg

Verutės_prisiminimas5.jpg

Verutės_prisiminimas6.jpg

Liudos Noreikaitės Macijauskienės prisiminimai, giminės istorijos epizodai

Liudos_prisiminimas1-1.jpg

Liudos_prisiminimas1-2.jpg

Liudos_prisiminimas2-1.jpg

Liudos_prisiminimas2-2.jpg

Genutės Kasiliauskaitės Kuprienės prisiminimai 

Genutės_prisiminimas1.jpg

Genutės_prisiminimas2-1.jpg

Genutės_prisiminimas2-2.jpg

Genutės_prisiminimas3-1.jpg

Genutės_prisiminimas3-2.jpg

 Noreiku plakatas Plakatas Noreikai, paruoštas giminės susitikimui Brokštėnuose, 2012 m.

Koplytstulpis_Noreikų_žemėje.jpg

Koplytstulpis rūpintojėlis Kiaukų k., buv. Vlado Noreikos sodybos vietoje. Autorius tautodailininkas Alfonsas Bendikas, 2020 m.