Pavasarininkai, LKJS Tūbinių kuopa

1928 m. banandžio 15 d.(kitur rugpjūčio 5 d.) buvo įkurta LKJS Pavasario S-gos Tūbinių kuopa ir išrinkta valdyba. Jos pirmininku išrinktas Jonas Konstantinavičius.

Tūbinių pavasarininkų kuopa1 1

Tūbinių pavasarininkų kuopa2

"Šilalės kraštas", (VII tomas, Šilalės valsčius, 2006 m).

Galbūt tais pačiais 1928 m. buvo įkurtas ir junūjų pavasarininkų vaikų katalikiškos organizacijos "Tūbinių Angelaičių pulkas" 

Tai be abejonės Tūbinėse dirbusio kun, Aleksandro Bialazaravičiaus nuopelnas.

Bialazaravičius su mokiniais1

Kunigas  A. Bialazaravičius su mokiniais  ir mokytojais prie Tūbinių bažnyčios. Velykinis "Aleliūja" skambėjo apie 1925-26 m.

Vėliva_Pavasarininkų_ANGELAIČIAI_TŪBINIŲ_PULKAS.jpg

Angelo sargo vaikų sajungos TŪBINIŲ PULKO veliava

Pavasarininkų_ANGELAIČIAI_Angelo_sargo_vaikų_sajungos_TŪBINIŲ_PULKO_veliava2.jpg

Pavasarininkų ANGELAIČIŲ PULKO veliavos kita pusė.

Tūbinėse tarpukario laikotarpio trečiajame dešimtmetyje buvo daug katalikiškos krypties jaunimo, o jo patriotinio nusiteikimo geras pavyzdys yra užrašas ant Jono Konstantinavičiaus nuotraukos, skirtos draugui ir bendražygiui Kazimierui Jakui.

Jonas Konstantinavičius1 1929.IV.26 LKJS

Jonas Konstantinavičius, LKJ Pavasario sajungos valdybos pirmininkas, 1929 m. Žemiau jo ranka užrašytas tekstas draugui:

Jono Konstantinavičiaus laiškas 1929 IV 26

"Atminimui! Brangus idėjų Drauge, prisiminimui jaunų dienų palieku Jums šią fotografiją iš to laiko, kada dirbome brangų idėjos katalikišką darbą drauge. Pažvelgęs šią fotografiją pamatysi mane, bet prisimink kilnių mūsų idealų svarbą".

Pavasario kuopos valdyba. Įsikūrimas 1928 m

Lietuvos katalikiško jaunimo pavasario sąjungos (LKJPS) Tūbinių kuopos valdyba, su savo pirmąja vėliava, 1928 m.

Stovi iš kairės antras Stanislovas Pintveris, penktas Kazimieras Jakas. Sėdi Olė Dabkytė, kun. A. Bialazaravičius, kuopos valdybos pirmininkas Jonas Konstantinavičius. Antrame plane matosi senosios Tūbinių klebonijos pastatas.

LKJ_Pavasario_Sąjungos_Tūbinių_kuopos_vėliavos_garbės_sargyba-priešakinis_rikiuotės_būrys.jpg

LKJ "Pavasario" Sąjungos Tūbinių kuopos vėliavos šventinimo metu, vėliavos parado sargyba ir vedančioji dalis, 1929 m.gegužės men 26 d., iš Jolantos Konstantinavičienės nuotraukų rinkinio.

Pavasarininkų kuopos Valdyba 1929 gegužės 24 d

Tūbinių Pavasario  sajungos valdyba su naująja, šventiškai papuošta vėliava. kun. A. Bialazaravičius  sėdi centre, 1929 m. gegužės 26 d. Nuotrauka iš P. Beinoriaus albumo.  

Atminčiai pavasario Tūbinių kuopa 1929m.2

 "Atminčiai, pavasario Tūbinių kuopa, 1929 m. gegužės 26 d. Stasei Šimutienei". Nuotraukos centre Tūbinių klebonas Aleksandras Bialazaravičius. Nuotrauka iš P. Beinoriaus albumo. 

 Šventės dalyviai Pavasario sąjungos aktyvas, daugelis jų  bažnyčios choro giesmininkai. Analogiškoje nuotraukoje, patalpintoje knygoje "Šilalės kraštas" užrašyta: "Tūbinių Pavasario kuopos jaunimas Vėliavos(šventinimui) prisiminti. Vladui Vaičiuliui, 1929 m iš Juzės Vaičiulytės". 

Pavasario valdyba

"Prisiminimui, Lietuvos Krikščioniško Jaunimo Pavasario sąjungos kuopos Valdyba, 1929.08.01." Iš kairės  vyrai:  Stanislovas Pintveris, Kazimieras Jakas, sėdi Jonas Konstantinavičius. Nuotrauka iš P. Beinoriaus albumo

Prisiminimui Kuopos Valdyba ir Pavasario sambūrio antspPavasario kuopos vėliavos šv. šeimininkės 1930m 

LKJS os Vėliavos šventinimo šeimininkės1 1930.11.16

Pavasario kuopos vėliavos šventinimo iškilmių šeimininkės, 1930m.  "Brangiam draugui Kaziui Jakui Tūbinių kaimo, iš draugo Jono Konstantinavičiaus, 1929-IV-26d." Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Aleksandras_Bialazaravičius_iš_Pašaltuonio.jpg

Tūbinių klebonas, kan. Aleksandras Bialazaravičius, 1930 m.

A._Bialazaravičius_J._Konstantinavičiui-Pašaltuonis_Tūbinės.jpg

Kunigas, kan. A. Bialazaravičius, ištikimas Pavasarininkų dvasios tėvas, išsikeldamas iš Tūbinių į Pašaltuonį, dovanojo savo nuotrauką Tūbinių Pavasario sąjungos Vadui p. Jonui Konstantinavičiui, užrašė šiltus žodžius:

"Amžinai atminčiai idealiam ir kilniam Tūbinių "Pavasario" Vadui, p. J. Konstantinavičiui nuo Tūbinėse buvusiojo klebono kun. A. Bialazaravičiaus, Pašaltuonis, 1930 -III-16." Nuotrauka iš Jolantos Konstantinavičienės  rinkinio.  

Pašaltuonyje kunigas, kan. A. Belezaravičius dirbo iki mirties 1936 m. gegužės 28 d. Palaidotas bažnyčios šventoriaus kapinese.  Pašaltuonio k. bibliotekos darbuotojos Liudai Neverdauskės nuotrauka.

Pašaltuonys-Belezaravičiaus_kapas1_2020_m.jpg

Pašaltuonys-Belezaravičiaus kapas, 2020 m. 

"Kun. ALEKSANDRAS BELEZARAVIČIUS, 1884-1936.

Dirbau kentėjau,

Dievą mylėjau.

Kentėjime ramybę radau!"Jakas vyriausiasis

Kazimieras Jakas, 1929 m.  Nuotrauka iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio

Jako užrašas ant nuotraukos S. ir J. Pintveriams1 Tūbinių miestas 1929m

Tūbinių bažnyčios choro giesmininkas K. Jakas, ant savo nuotraukos draugui ir choro vadovui Stanislovui Pintveriui užrašė: "Ilgai atminčiai palieku ponams primins seną bendravimą, p. Pintveriui Stanislovui, Tūbinių miesto, nuo K. Jako, 1929 m rugsėjo 22 diena"

K. Jakas, taip pat vargonininkas S. Pintveris Tūbiniuose aktyviai pasireiškė Lietuvos katalikiško jaunimo pavasario sąjungos (LKJS) Tūbinių kuopos veikloje. 

    Olė Dabkytė su drauge Jakaičiai 1929m

Iš Pr. Jako Ilgai atminčiai Kazeliui Olė

Olė Dabkytė su drauge, 1929m.

"Ilgai atminčiai palieku tau Kazeli, iš Olės Dapkytės, Jakaičiai, 1929m. I mėn 1 d. M.M. p. K. Jakui, k. Tūbinių"

Olė Dabkytė, pradžioje buvusi knygininke, prisidėjusi prie katalikiškos spaudos platinimo, vėliau 1933 metais, buvo išrinkta pavasario Tūbinių kuopos valdybos pirmininke.

Olė su draugėmis

"Atminčiai! Paliekam atmintį mielai Onytei trejybė Olė, Stasė, Donė". Jakaičiai, 1927-VIII-18.p.O. Sirvydaitei, Payžnys. Iš  P.Beinoriaus šeimos nuotraukų rinkinio.

Stasys Pintveris Tūbinių vargonininkas  

Stanislovas Pintveris, 1929 m.

Kilęs iš Paneročio, dirbant kunigui D. Dunduliui S. Pintveris pradėjo dalyvauti Tūbinių bažnyčios veikloje, apie 10 metų dirbo Tūbinių bažnyčios vargonininku, vadovavo gausiam bažnyčios chorui. 


Iš Pr. Jako Tūbinių choristė2

Onytei Macaitei nuo draugės Elanos Pudžiuvytės1 1928 VII 6

 "Atminčiai, draugei Onytei Macaitei, Elena Pudžiuvaitė" 1928m.
Iš Pr. Jako Prisiminimui choro draugei

Iš Pr. Jako Prisiminimui choro draugei Onutei Macaitei Olės Jakaičiai 1929m

Aleksandra, Olė Dabkytė, 1929 m.

"Atminčiai choro draugei, Onutei Macaitei, Olė-Silva, Jakaičiai".

Mielam broliukui K. Jakui iš Pudževytės1 Tūbiniai 1929 IV 15 

Iš Pr. Jako K. Jakui iš Pudževytės Tūbiniai 1929 IV 15

Elena Pudževaitė, 1929-IV-15.

"Atminčiai mylimam broliukui Kazimierui Jakui iš E. Pudževaitės, Tūbinės".

 Nuotraukos 7 vnt iš P. Beinoriaus albumo 

Iš Pr. Jako Stasės Dapkytės

Iš Pr. Jako Stasės Dapkytes

Stasė Dapkutė, 1929m, rugpjūčio 1 d

"Atminčiai!!! Nors kartą pažvelgus prisimink mane. Brangiai Onutei iš Stasės Dapkutės", Jakaičių km.

Iš Prano B Atminčiai savo draugei P.Kavaliauskaitei3 iš S.Šimutienės kaimas Paižnio 1930 m I 20 

Stasė Šimutienė

Stasė Šimutienė, kaimas Paižnys, 1930-I-20

"Atminčiai savo draugei P. Kavalskaitei"
Tūbiniškė   

"Iš p. Kotrynos Grikšaitės, draugei Onai Macaitei: Atminčiai, geležis , akmuo pranyks, bet mano atmintis nepranyks", 1930m.

Marijona Kiupelaite1

Marijona Kiupelaitė.

Kazimieras Jakas ir Stasys Valauskaskairėje 1934 m

Kazimieras Jakas, ir Stasys Valauskas, 1934 m.  Nuotrauka iš P. Jako rinkinio

Ona Macaitė Jakienė

Ona Macaitė (Jakienė). Ilgametė Tūbinių bažnyčios giesmininkė ir saviveiklininkė, savo pomėgiui likusi ištikima visą gyvenimą.

Iš Prano Beinorio Paižnio

Jadzė Košaitė, 1934m. V 6d.

"Atmink! Kad radai ir mane, už tolimo ir nepalankaus kelio."

Dapkutės Olė. Brone

Iš kairės, Aleksandra(Olė), Bronė ir Stasė Dapkutės

Atmink Kad radai ir mane už tolimo ir nepalankaus kelio. Jadzė Košaitė Kaltinėnai 1934m

Stasė Stankovičiūtė(Bytautienė), apie 1930m.

Iš Prano Beinorio 044 1111

Būdvytytės iš Paižnio: kairėje Stasė (Šimutienė), dešinėje Eugenija(Beinorienė)

Vaičiuliai Tūbinės

"Atminimui, gerbiamam draugui J. Kaziukui iš Vlado Vaičiulio"

Iš Prano B Prisiminimui gerai draugei iš draugės Olės Dabkytės Jakaičiai 1936m VIII 3 MM p. St.Šimutienei Paižnis1

"Prisiminimui gerai draugei iš draugės Olės Dabkytės, Jakaičiai, 1936 m.-VIII-3-MM p. St. Šimutienei, Paižnis."

 1935 metais Pavasario sąjungos pirmininko pavaduotoju tapo Stasys Jackus, 1937 m. dvasios vadovu-kun. Domininkas Masiulis. 1937 ir 1938m. kuopos valdybą papildė nauji nariai: Alfonsas Padkamaris, Vladas Mockaitis, Vladas Mačaitis, Stasys Pocevičius.

Tūbinių pavasarininkų kuopa34

Tūbinių mergaičių pavasarininkių kuopa, 1938m. Kun. D. Masiulis stovi centre 6-as iš kairės.

1938m. išrinkta nauja valdyba, prisidėjo naujų narių, Pavasario Sajungos Tūbinių kuopa minėjo savo veiklos dešimtmetį. Šventėje dalyvavo 6 kuopos ir vietos mergaičių kuopa. Pašventinta nauja vėliava. Po  pamaldų vykusio iškilmingo posėdžio metu 30 kandidačių paskelbti tikraisiais nariais. Šventės pabaigoje suvaidintas 4 veiksmų vaidinimas "Ant tėvynės aukuro"

Iš Macaitės R. vaidinimas po gegužinės

Tūbinių katalikiško jaunimo Pavasario sąjungos  šventės vaidinimo dalyviai. Vaidinimo režisierius daugeliu atvejų buvo aktyvus Tūbinių mokyklos mokytojas  A. Račkauskas. Nuotrauka iš R.Macaitės Pūdževienės, Macų šeimos rinkinio

IMG_0043.jpg

Paskutinis Lietuvos Katalikiškos Jaunimo Pavasario sąjungos Tūbinių kuopos Valdybos Pirmininkas buvo J. Katauskis. 1939 m. sovietinė valdžia aktyvią organizacijos veiklą privertė nutraukti.