Dapkutė Olė, Tūbinių  šviesuolė

 Aleksandra Dapkutė 1929m 

Aleksandra Dapkutė (1908- 1992) 
 
Olė Dapkutė, knygininkė, katalikiško jaunimo pavasario sąjungos aktyvistė, nenuilstama saviveiklos mylėtoja, dainininkė, Tūbinių šokių kolektyvų ir chorų vadovė, įvairių švenčių organizatorė, vestuvių šeimininkėlė.
 
Olė šeimininkele1
 
 Olė šeimininkėlė, LKJ pavasario sajungos šventėje, 1929 m.

Olė Dabkytė Didkiemis 1930 VD m.III.6

Olė Dapkutė (antrame plane trečia iš kairės) su draugėmis, Didkiemis, 1930-VD-m.III.6.  Ant nuotraukos parašyta: "Atmink Didkiemio kompaniją, linksmuosius veidelius ir linksmas dainas". Nuotraukaiš  P.Beinoriaus šeimos nuotraukų rinkinio

 
Olės jaunystė
 Nuotrauka iš A. Dapkaus rinkinio

Aleksandra Dapkutė4

Aleksandra Dapkutė. Nuotrauka iš Antano Dapkaus rinkinio

 
Aleksandra Dapkutė 1950m 
 Olė, aktyviai dalyvavusi Tūbinių visuomeniniame gyvenime, ypač pasireiškė saviveikloje. Be jos neapsieidavo nė viena Tūbinių apylinkės arba Šilalės rajono šventė.
  

Paižnio Olės kolektyvas2 

Nuotrauka  iš  P.Beinoriaus šeimos nuotraukų rinkinio.

Aleksandros kolektyvai

Nuotrauka iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio

Iš Antano Dapkaus dainu šventėje11

 

Nuotrauka iš Antano Dapkaus rinkinio

Iš Birutes saviveikla

 Nuotraukos(2vnt) iš M. Višinskytės rinkinio

Iš Višinskyte Metos Saviveiklos kolektyvas Tūbinėse

Tautinių šokių kolektyvas su vadove Aleksandra Dapkute

Tūbinių tautinių šokių kolektyvas su vadove Ole Dabkyte, 1961 m.

Iš Antano Dapkaus dainų šv1 

Olės koncertai

Saviveikla Tūbinėse

Vienas paskutinių Olės Dabkytės ir Onos Macaitės Jakienės saviveiklinis pasirodymas

Tai gal būt vienas paskutiniųjų Olės Dabkytės kolektyvų pasirodymų, kur dainuoja ir ji pati, apie 1985 m.

Dainų šventės Šilalėje

Nuotraukos(2) iš Antano Dapkaus rinkinio

Dainų šventė Šilalėje2

Dainų šventė Šilalėje1

Iš Višinskyte Metos Saviveiklos kolektyvas1 Tūbinėse

Nuotraukos(2vnt) iš Mėtos Višinskytės rinkinio

Dainų šventė Šilalėje tubiniskiai

Tūbiniškiai dainų šventės Šilalėje dalyviai.

Antroje eilėje antras iš kairės Pranas Valauskas, trečias Urbutis, penktas Rupšys, pirmoje eilėje antras iš kairės Jurgis Auryla, ketvirtas Stasys Macas.

Po dainų šventės

Po dainų šventės.

Tūbiniškės21 

Padievytis Šiauduva 012cghghfghfg

Nepamainomos  Tūbinių dainininkės, trys seserys. Iš kairės Mikutienė, Šidlauskienė, Turauskienė 

Olės, šokėjos, muzikantės, nuostabaus balso dainininkės ir daugelio saviveiklinių kolektyvų vadovės fenomenas Tūbinių padangėje švietė daugiau kaip 60  gyvenimo metų. Pašaukimas kelti nuotaiką ir tarnauti žmonėms ją lydėjo iki gyvenimo pabaigos.

Aleksandra Dapkutė 1985m        

Tūbiniškė Olė Dabkytė apžiūri koplytstulpius, ir juose esančius įrašus. Greitai jie bus pastatyti Tūbinių bažnyčios šventoriuje. nuotrauka iš A. Dapkaus rinkinio, 1987 m.  

Tūbinių jaunimo susibūrimuose, taip pat vestuvėse, Olė buvo ir nepamainoma šeimininkėlė. 

Olė Dabkytė šeimininkėlė
 
 Šeimininkėlė vestuvėse, 1965 m. Nuotrauka iš Onos Dapkienės rinkinio 
 
 
Ole Dapkutė apie 1990m. Visinskytes
 
Olės Laidotuvės 
Aleksandros Olės kapas pas Tėvus
 
 "Aš šaukiaus į Viešpatį ir jis išklausė mano balsą, priglaudė mane amžinai."
 
Paskutinė Olės Dapkutės kelionė  baigėsi 1992 m. Palaidota šeimos kape, Tūbinių kapinėse

Aleksandra-Olė Dabkytė buvo palydėta su tautiniais rūbais, kuriuos jai buvo parūpinusi Los Anželo miesto(JAV), lietuviškos saviveiklos puoselėtoja, Olės sesers Razutienės šeima.