Kapinės_2020_08_07.jpg

Tūbinėj ant kapų...

Tūbinėj_ant_kapų-istrauka.jpg

Teresės Ūksienės eilėraščio "PASIKLAUSTI GALIU", rinkinys "TĖVYNE, TIK TAU GYVENU"


Laidotuvės

"...Mano giminės vyrai, jauni ir stiprūs,

Pakelkit mano karstą ant pečių

Ir išneškit, kaip priklauso – kojom į priekį –

Iš visų namų, kuriuose gyvenau

Ir klydau, kai maniau, kad jie mano.

O mažiausias iš jūsų, tas, kur šiandien gal dar nė negimęs,

Te paima mano, jaunų dienų, jo nepažinotos, nuotrauką

Ir te nueina eisenos priekyje,

Idant niekas netrukdytų mudviem stebėtis –

Koks nuostabus pasaulis!

Atrandant ir išeinant.

Kad niekas jo neužstotų...

Mano giminės moterys,

Gražios, kantrios ir išmintingos,

Skubinai užgesinkit bičių vaško žvakes,

Atverkit visus langus, duris,

Išneškit užtiesalus į saulę,

Idant išsivadėtų mirties kvapas

Kol laidotuvininkai pareis iš kaimo kapinaičių.

Be manęs.

Paskui denkit stalus baltom lino staltiesėm,

Te susėda už jų tie, kas drauge gyveno

Ir tegu kalba, tarsi skaitytų atminties knygas –

Ką priklauso sakyti – vien gera.

Te neprasitaria, jei ir pagalvotų –

Kaip paprasta laidoti seną,

Nes viskas yra taip, kaip turi būti – atėjo metas,

Tik kaip sunku atrasti teisingus žodžius –

Kalbėdami vien gera tepasakom pusę tiesos.

Paskutinius žodžius.

Jūs nežinot, kad karste tėra vien mano šešėlis –

Aš gi jau kadai esu išėjusi – nepastebėta,

Kas dieną, kas naktį, kiekvieną akimirką.

Tuo lengvučiu praėjusio gyvenimo šešėliu

Kartkartėmis sugrįšiu į jūsų sapnus.

Nebijokit manęs..."

Iš buv. Vabolių k. gyventojos Dalijos Kiliesienės,- knygos "Kintančios žodžių prasmės"


 

Pagal rastus seniausius bažnytinius metrikų įrašus galima teigti, kad laidojimai Tūbinių lauko kapinėse intensyviau pradėti apie 1800-uosius metus. Neparapijinėse, vadinamose lauko(lot. Eulyandro) kapinėse, tuo laikotarpiudažniausiai buvo laidojami naujagimiai kūdikiai ir asocialūs asmenys.

Tūbinių_kapinių_pradžia_1806_m._palaidotas_Šilalės_parapijos_gyventojas_iš_Tūbinių_Georgijus-Jurgis_Mažeika.jpg

1806 m. mirties liūdijime įrašyta, kad Tūbinių lauko kapinėse(Eulyandro Tūbinensis) palaidotas Šilalės parapijos gyventojas iš Tūbinių, Georgijus(Jurgis) Mažeika. 

Jacevičių_dukros_Apolonijos_mirties_metrikas_1806_m.jpg

Dvarininkų, būsimų Tūbinių bažnyčios fundatorių, Teklės ir Ignacijaus Jacevičių dukros Apolonijos 1806 m mirties metrike nurodyta, kad ji palaidota Šilalėje.

Tūbinėse nei parapijos nei bažnyčios tuo laikotarpiu dar nebuvoApolonija Jacevičiūtė, kaip ir jos mažametis brolis Anastazijus Marcelijus, gimęs ir miręs 1804 metaisdar buvo laidojami  Šilalės parapijinėse kapinėse.

Gali būti, kad mažamečių vaikų mirtis, ir jų laidojimas tolimoje Šilalėje, paskatino dvarininkus Ignotą ir Teklę Jacevičius didelei aukai funduoti bažnyčios ir Šv. Kryžiaus kelio kalvarijų koplyčių statybą ir kurti kapines Tūbinėse. Ant kalnelio, kur dabar yra senosios Tūbinių kapinės, buvo pastatyta Šv. Veronikos koplyčia ir įrengta 6-oji kalvarijų stotis. Šventoriuje pastatytoje 12-os stoties mūrinėje Šv. Kryžiaus koplyčioje Jacevičiai įrengė mauzoliejinio tipo rūsį savo šeimos palaidojimų kriptoms.

Kapinių koplyčia

 Tūbinių kapinių šv, Veronikos koplyčia,VI kalvarijų stotis.

Kapinės_apie_1960_m.jpg

Tūbinių kapinės, apie 1960 m

Tūbinių_kapinės_apie_1960_m.jpg

 Senieji Tūbinių kapinių kryžiai.
 
 K Vistartas
Kazimiero Vyštarto kapas
Kazimiero Vyštarto kapas
"CZIONAJ JILSAS KŪNAS S+P KAZIMIERA WISZTARTA, PRASZA SUKALBĖTI WINA AMŽINA ATILSĮ, 1907 M.
 
  
 Kapinėse1 1882 m  Kapinėse2 1887 m
 
 Seniausių kapinėse išlikusių metalinių paminklų amžius siekia 1882-1887 metus.
Originalus užrašas viename jų senovinėmis rašmenimis skelbia:
"Cze ilsas pelenaj s.p. Tamosziaus ir jo paczios Anieles Druktejnių. Praejnanczių prasza atsiduksieti už duszes. Ta minawone statyta 1887 m."
 
Kapines anksčiau5
Tūbinių kapinės, apie 1950 m
 
iš Noreikos Antano Juozo laidotuvės Tūbinėse5
 
Iš Muntvydaitės Genutienės 058 1111

Tūbinių kapinėse palaidotas vienintelis šiuo metu žinomas  kunigas Antanas Baškus

Pokariu sovietinė valdžia nesistengė kad kunigams būtų gerai, visaip persekiojo. Jau 1945 m. buvo atimta visa Tūbinių bažnyčios žemė, 1949 m. nacionalizuota ir klebonija, kur gyveno kunigas Antanas Baškus; patalpų reikėjo naujai atidaromai septynmetei mokyklai. Patyręs pažeminimą, kun. A. Baškus glaudėsi skurdžiame Sankaliėnės namelyje, kur pasiligojęs 1951 metais mirė. 

 
Kunigas Baškus
Kun. Antano Baškaus laidotuvės Tūbinėse, 1951m rugpjūčio 18 d. 
Prie karsto(iš kairės) baltais rūbais bažnyčios patarnautojas Boleslovas Kelpša, antra klebono sesuo, trečia patarnautoja, vadinama Basike, ketvirta kunigo sesuo kartu šeimininkėlė  Eleonora Baškytė. Nuotrauka iš  V. Montrimo rinkinio.
 
Kun Baškaus laidotuvė Juškytės nuotrauka
 
Tūbinių kunigo A. Baškaus laidotuvės,  Nuotrauka iš M. Juškytės Petrauskienės albumo.

Kunigo Baškaus laidotuves 1951m

Tūbinių kunigo A. Baškaus laidotuvės,  Nuotrauka iš E. Mikalauskienės albumo.

Kunigas Antanas Buskus
Kunigo Antano Baškaus(1886-1951) kapas Tūbinių kapinėse.

Parapijiečių prisimenamas kaip ypatingai geros širdies, kunigas tremtinys A. Baškus vienintelis Tūbinėse dirbęs, čia miręs ir šalia esančiose kapinėse palaidotas.


  Kunigo Antano Zdanavičiaus artimūjų kapas

IMG 1945 Zdanavičių kapas
 
Kunigo Antano Zdanavičiaus mamos Angelės Zdanavičienės kapas, 2017 m.  
 
IMG 1944 kunigai Zdanavičiai
Angelės Zdanavičienės kapas Tūbinių kapinėse. Liūdi sūnus kunigas Antanas Zdanavičius ir jo brolis Vladas.
 
"Palaiminti tie, kurie klauso dievo žodžio ir laikosi jo"
 
Šventojo rašto žodžius ant motinos kapo, parinko jos sūnus kunigas Antanas Zdanavičius. 

A Zdanavičius gyvenimo saulėlydyje buvo Veiviržėnų parapijos altarista, ten pat mirė ir Veiviržėnų bažnyčios šventoriujepalaidotas.

 

Kun. Zdanavičiaus kapas Veiviržėnų bažnyčios šventoriuje.jpg

 Tūbiniškio kun. A. Zdanavičiaus kapas Veiviržėnų bažnyčios šventoriuje, 2017 m.

Ant paminklinio akmens iškalta atversta knyga šalia užrašyta:

 "Eik namo ir tebūnie tau kaip tikėjai"

Kunigas A. Zdanavičius, Veiviržėnų altarista(1932-1996).jpg 
Kunigas išgyveno 101 m. Net 34 m. jis buvo Veiviržėnų parapijos altarista. 


 
Knyzeliene.jpg
  
Pintverio Stasio senasis paminklas Tūbinėse 
 
Mediniai kryžiai kapinėse. llgamečio Tūbinių ir Vainuto bažnyčių vargonininko Stasio Pintverio senasis antkapinis paminklas. Prie vyro kapo Juzefa Macaitė Pintverienė su sūnumi, apie 1955m.
 Prie Valauskų kapo
     Iš M. Vielavičienės prie mamos kapo 
Prie artimūjų kapo. Iš Angelės Macaitytes Vilkanauskienės rinkinio
 
 iš Albino Lukošiaus kapinėse1 
Olė su seserim ir broliu Kazimieru Dapkumkairėje prie savo tėvo kapo Tūbinių kapinėse
Iš kairės antrame plane Mykolas Stankovičius gyv. Brokštėnų dvare. Priekyje jo pusseserė Stasė Stankovičiūtė Bytautienė atvykusi iš Kauno, toliau tūbiniškė Aleksandra(Olė) Dabkutė ir Kazimieras Dapkus iš Jakaičių km. Nuotrauka iš Elvyros Gudelienės rinkinio. 
 
Iš Pr. Jakometai bėga kaip upelio vanduo prie artimūjų kapų
 
"Metai bėga kaip upelio vanduo". Prie artimūjų kapo iš kairės Kazimieras Jakas, Augustas Pintveris, Elena Pintverienė ir Ona Macaitė Jakienė. Iš Pr. Jako nuotraukų rinkinio.
 
Prie artimūjų kapų Noreikai
Iš A. Noreikos šeimos albumo
 
Kapines senieji vartai
 Kapinės, 1980 m.
 
 Artimūjų palydos amžinajam poilsiui

Laidotuvė Vabolių k.jpg

Laidotuvė iš  Pajerubinio k, Zalcienės nuotrauka

iš Noreikos Antano Juozo laidotuvės Tūbinėse3

Iš Višinskyte Metos K. Višinskio laidotuves

Nuotrauka iš Kalniškių k. gyventojo A. Lankausko rinkinio

 
Laidotuvės su rogėm.jpg
Bendikai nuotr band 0035555
 Į Tūbines iš Brokštėnų, Stanislavos Noreikaitės Bendikienės laidotuvės, 1972 m.

iš Noreikos Antano Juozo laidotuvės Tūbinėse

 
Albinas Kaulius važnyčioja į Tūbinių kapines.jpg
Albinas Kaulius iš Pajerubynio į Tūbinių kapines. Iš V. Zalcaitės rinkinio

Laidotuvės Tūbinėse2

Buv. Tūbinių, vėliau Vainuto bažnyčios vargonininko Stanislovo Pintverio laidotuvės. Laidotuvių procesiją iš Vainuto į Tūbines lydėjo pakelės bažnyčių varpų garsai. Nuotrauka iš V. Montrimo nuotraukų rinkinio.

 Iš Vlado Montrimo Valauskų nuotraukų rinkinio iš Albino Lulošiaus 004dyutyuyu

Nuotrauka iš A.Lukošiaus rinkinio

Iš Virginijos Lukošiūtės Laidotuvės

 

Lankausko Kalniškių Laidotuves Tūbinės4

 Laidotuvės Tūbinėse 

Nuotrauka iš V. Lukoševičienės rinkinio

Jurgio Mikalausko laidotuvės 1958 m

Jurgio Mikalausko laidotuvės , Tūbinės, 1958 m. rugpjūčio 18d. Nuotrauka B. Mikalauskaitės Mockevičienės.

Noreiku svet.29

Muzikanto Prano Zandovo laidotuvės. Nuotrauka iš V. Noreikos šeimos nuotraukų rinkinio.

Kapines anksčiau

Nuotrauka iš P. Beinoriaus rinkinio

iš Noreikos Antano Juozo laidotuvės Tūbinėse2

 

Iš Angelės Macaitytes Laidotuvės Tūbinėse

Laidotuvės Tūbinėse. Iš Angelės Mačaitytės Vilkanauskienės albumo

Iš Prano Beinorio artimūjų palydos

 

iš Noreikos Antano Juozo laidotuvės Tūbinėse4

Iš_Muntvydaitės_Genutienės_-Tūbinės.jpg

Iš Muntvydaitės Genutienės -Tūbinėse

Juozo Žymančiaus laidotuvė

Juozo Žymančiaus laidotuvės

Vyto_Lukošiaus_laidotuvės.jpg

Vytauto Lukošiaus laidotuvės

Išnešimas Jonas Kusas nuo 1970 m

Iš Albinos vilkanauskaites 070

Iš Prano Beinorio senelio laidotuvės 

Tūbinių giesmininkai.

Tūbinių giesmininkai vyrai

Tūbinių giesmininkai vyrai, dalyvavę vyskupo J. Staugaičio palydose, 1928m.

V. Lukoševičienės nuotraukų rinkinio
 
Tūbiniškiai švogeriai 

Tūbiniškiai nuolatiniai bažnyčios choristai, švogeriai ( iš kairės) A.Pintveris, P. Macas ir K. Jakas, apie 1950 m. 

Iš Virginijos Lukošiūtės Tūbiniškiai Lukošių

Nuotrauka iš A.Pudževio nuotraukų rinkinio

Tūbiniškiai1 1985 m

Giedoriai1

Iš Pr. Jako Tūbiniškės 3 

Tūbinių atlaidai bažnycios giesmininkai1 apie 1996m

Tūbinių_giesmininkai-11.jpg

Laidotuvė J. Vaičio giminėje1


Kapines po remonto

Kapinės 2012 m.

Kapines Tūbinėse00
Kapinės, 2016 m. 
 
 Tūbinių kapinės3 
 Tūbinių kapinės iš aukštai, 2016 m.
 
Neberasi_manęs.jpg
Eilėraštis iš buvusio  Dargalių k. gyventojo, kun. Vl. Juškio kūrybos.
 
Kryžiai_kapinese.jpg