Šimtmečio šventė

Tai platus, kelių kartų ir giminių susitikimas Brokštėnų k. pažymint Bendikų sodybos ir ūkio įkūrimo Brokštėnuose šimtmetį.
Jų dalyviai Bendikų, Noreikų, Vištartų, Kaulių giminių atstovai atvyko iš daugelio rajonų ir Lietuvos miestų, taip pat iš užsienio. Susitikimas 100-mečio šventė 2012 m. liepos 21 dieną įprasudėjo Tūbinėse.
 
Prie baznycios 
Susitikimo dalyviai renkasi Šv. Mišioms Tūbinių bažnyčioje, 2018 07 21
 
Pagal savo apimtį tai pirmasis toks giminės susitikimas, kuriame dalyvavo:
Povilo Bendiko, (1867-1939) ir Kazimieros Vištartaitės Bendikienės, (1881-1952) palikuonys, taip pat Vlado Noreikos(1913-1994) giminės ir palikuonys:
Zofijos Bendikaitės - Kaulių giminės šaka,
Alfonso Bendiko - Bendikų giminės šaka,
Stanislavos Bendikienės - Noreikaitės - Noreikų giminės šaka,
senelės Bendikienės Kazimieros - Vyštartaitės - Vyštartų giminės šaka.

Bronislavos Bendikaitės - Fetingių giminės šakos atstovai iš Lenkijos šventės dalyviams atsiuntė  sveikinimus.
Žemės Brokštėnuose, vadinamos Bendikine, šimtmečio šventės tikslas
įamžinti Bendikų ūkio įkūrėjus ir statytojus, senelius Povilą ir Kazimierą Bendikus,
pagerbti šviesios atminties tėvelius Alfonsą ir Stanislavą Bendikus, paaukojusius šiai žemei ir savo šeimai savo sveikatą ir gyvenimą, pratęsti giminės bendravimo tradicijas, pabūti kartu su jaunosiomis giminės kartomis, skatinti jas pažinti savo giminės istoriją ir šaknis, pagerbti iš šio pasaulio išėjusius artimuosius.
Šventė prasidėjo Tūbinių bažnyčioje, kur vyko Šventos mišios.
 
Bažnyčioje3 
Augenijus Bendikas pasveikino giminių susitikimo dalyvius ir pristatė jo oficialiosios dalies vedėją Neringą Bendikaitę Noreikienę.
 
Bažnyciojepradžia
 
sadfaf

  100 meciop34

Be pagjgfyh
 
krastieciai5-5
 Bendra šventės dalyvių nuotrauka bažnyčios šventoriuje, po mišių, 2012 07 21
 
Trumpa malda ir degančiomis žvakutėmis pagerbti išėjusių artimūjų sustojome Tūbinių ir Šilalės kapinėse:
- prie senelių Povilo ir Kazimieros Bendikų, dukros ir sesers Kazimieros šeimos kapo,
- prie senojo akmeninio kryžiaus, pastatyto 1918 metais - Antano Bendiko šeimos, jo sūnų Pranciškaus ir Kazimiero Bendikų kapo,
- prie senelių Teodoros ir Petro Noreikų, Bronės Noreikaitės-Kasiliauskienės, dukros ir sesers Aldonos šeimos kapų,
- prie Alfonso ir Stanislavos Bendikų, sūnaus ir brolio Tomo Bendiko  kapų,
- prie Zofijos ir Albino Kaulių jų sūnaus ir brolio Povilo kapų,
- prie senelės Kazimieros  šeimos, brolio Jurgio Vyštarto šeimos ir prie kitų giminių kapų.
 
100 me222
Tomas Bendikas į šventę atvyko iš Londono, JK.
 
DSC06559
Kapinėse. Pirmame plane centre Kazimiera Zarankienė, dešinėje Birutė Bendikienė, a.a. Tomo Bendiko žmona, daug metų nuoširdžiai besirūpinanti ne tik savo vyro Tomo, bet ir kitų artimūjų kapais.
 
Augenijus prie senojo kapo senolių paminklas11
Apie senūjų Bendikų kapo paslapties atskleidimą ir naujai gautus dokumentus prie akmeninio kryžiaus susirinkusiems šventės dalyviams pasakojo Augenijus Bendikas, taip pat  brolis Benjaminas.  
Senasis paminklas Benas
 
bv
 
Nuotraukoje, senelių Povilo ir Kazimieros Bendikų palaidojimo vieta. Čia stovėjęs medinis kryžius apie 1978 m. buvo pakeistas akmeniniu paminklu. 2012 m. kapavietė vėl pertvarkyta ir atnaujinta. Tai labai sena amžinojo poilsio vieta, šalia Šv. Veronikos, koplyčios. Labai tikėtina, kad čia ilsisi ir prosenelio Pajerubinio kaimo gyventojo Antano Bendiko palaikai.
 
Bend Povilo  
100 mecio35
 Čia ilsisi ir Alfonso sesers Kazimieros Bendikaitės Budginienės palaikai.
 
100 mecioo39 
Alfonso ir Stanislavos Noreikaitės-Bendikų amžinojo poilsio vieta
100 m66
Bendiko Tomo(1944-1995) kapas.
 
100 mecio55
Teodoros Daukilaitės ir Antano-Noreikų šeimos kapas.
kasil
Bronės Noreikaitės-Kasiliauskų šeimos kapas.  
Mačaičiu kapas 
Vistort

P7210057 
P7210049
 Artimieji prie Zofijos ir Albino Kaulių, senelių Juozapo ir Uršulės Kaulių šeimos kapų, Šilalės kapinėse.
Noreikai
 Vlado Noreikos šeimos kapas Šilalėje

Toliau visi vykome aplankyti ir pagerbti Senają Bendikų-Kaulių  sodybą Pajerubinio kaime.
 
Senosios bendikinescvhjgv 
Svirnas gal nuo 17 amthdfrziaus
Kaulllll 
Kaul.cghftg
Nuo prosenelio Antano Bendiko laikų išlikęs autentiškas svirnas  ir apie 1906 metus Povilo Bendiko pastatytas ir pašventintas kryžius.
 
Kaulsulin 

kaul tvart 
kaul1
Kaul666 
Būtent čia prasidėjo mūsų prosenelio Antano Bendiko šeimos gyvenimo istorija, siekianti atgal net 180  metų. Čia gyveno jo sūnūs, Povilo vyresnieji broliai - Pranciškus ir Kazimieras su žmona Ona. Čia, grįžęs iš Amerikos, savarankišką šeimyninį gyvenimą jau Lietuvoje pradėjo senelis Povilas. Vėliau ūkį  Pajerubinio kaime perleido vyriausios dukros šeimai Zofijai ir Albinui Kauliams, užauginusiems didelę 8 vaikų šeimą.
 
 
pasitinka 
Aleksandra11
 
Bronė Mačaitienė pasitinka giminės susitikimo dalyvius iš Brokštėnų. Duoną raiko Aleksandra,  nuo kūdikystės priglausta ir užauginta mergaitė.

Macaitiene Brone
 
Bronė Mačaitienė(1924 - 2018), pati vyriausia šventės dalyvė.
 
Viena iš Zofijos dukterų, nepailstama ūkininkė, visa siela atsidavusi gimtajai žemei, Bronė Kauliūtė - Mačaitienė, pasitikdama prie sodybos didelį savo giminės pulką su duona ir druska, prabilo nuostabiais, daugelį metų širdyje išnešiotais, šiai progai tinkamais eilėraščio žodžiais:
 
Upeliukai ir miškai,
Kur mūsų proteviai gyveno,
Ir užaugo jų vaikai,
Gerbsiu ir mylėsiu
Kiek mano jėgos leis
Gint tave padėsiu
Didvyrių eidama keliais
 
Šios padeklamuotos eilės atspindi Bronės gyvenimo nuostatas. Nuo ankstyvos vaikystės patyrusi sveikatos negalavimų, savo gyvenimo pavyzdžiu sveikiesiems parodė kaip reikia kovoti už  gyvenimą, ir iki galo laikytis savo principų ir įsitikinimų. Susiformuoti tokiam charakteriui jai padėjo ir bendravimas su seneliu Povilu. Vaikystėje stipriai susirgusi, dažnai svečiuodavosi ir pas senelius Brokštėnuose. Kai visa šeimyna išeidavo prie ūkio darbų, ją sergančią dažnai palikdavo dviese su seneliu. Jis labai ją mylėjo, glausdavo prie savęs, pasakodavo įvairiausių istorijų apie gyvenimą tolimas keliones per vandenynus, pavojingą darbą anglies kasyklose, Amerikoje. Dalis šių pasakojimų rado vietą Bendikų giminės istorijoje.
Pasikeitus laikmečiui ir gražinant žemę savininkams Bronė daug padėjo pastangų kad žemė nebūtų išdalyta svetimiems, kovojo visais įmanomais būdais, kad galėtų savarankiškai ūkininkauti. Pradėjus griūti seniesiems pastatams, užsiėmė naujo namo statyba. Dėl šių principų ją gerbė ir dėdė Alfonsas dažnai ją lankęs ir kaimynai ir vietinė valdžia. Tarp gyvenime sutiktų žmonių buvo ir tokių kurių Bronė nenorėtų daugiau sutikti. Jai skauda širdį, kad gyvenimas dažnai einasi ne taip kaip norėtusi, kad atidavusi daug savo meilės ir šilumos augindama savo anūkus ir priglaustus šeimos narius, negauna tokios pat šilumos atgal, kartais nėra ramybės senatvėje, o svarbiausia, nėra norinčio rimtai ūkininkauti, kad prakaitu aplaistyta protėvių žemė, išmaitinusi tiek daug giminės narių turėtų patikimą šeimininką.
  Brones archyvas1o
Šios nuotraukos saugomos Bronės archyvuose jai primena ir istoriją ir jaunystės laikus.
 
Sodybos kieme tebestovi šeimos relikvija tapęs, apie 1906 metus Povilo statytas medinis kryžius, netoliese jau Povilo žento Albino Kauliaus sodinta didžiulė eglė. Ją apkabinti susikibus reikia jau trijų žmonių.
 Be gfhxghdfggh
 
Egleer
 
Prisiminimais apie čia buvusį gyvenimą pasidalijo čia užaugusi, su  šeima sunkų pokario laiką išgyvenusi, 80 metų Kazimiera Kauliutė - Zarankienė.
   Turėdama puikią atmintį ir skaitovo sugebėjimą perteikti savo mintis, Kazimiera šventės dalyviams papasakojo daug labai įdomių prisiminimų iš savo vaikystės, jaunystės laikų, o taip pat atskleidė keleto susitikimų su senoliu Povilu vaizdus. Jos prisiminimai, dukros Daivos šeimos pastangomis, įrašyti į kompaktinį diską, buvo pеržiūrėti ir šventės šurmulio metu Brokštėnuose.
    Tai labai jaudinanti istorija , praturtinanti mūsų žinias apie karo ir pokario laiką šiame krašte ir konkrečiai šioje vietovėje, tuometinį gyvenimą  po to, kai senolio šeima išsikraustė į Brokštėnus ir išsklido po platūjį pasaulį. Ši labai graži istorinė senūjų Bendikų gyvenamoji vieta, mūsų vadinama Senąja Bendikine dar laukia savo įamžinimo ir smulkesnio aprašymo. Tikimės tai padaryti kartu su gausios Kaulių giminės šakos atstovais, kurios vienas aktyviausių, Kazimieros anūkas Darius Kiniulis - archeologas ir muziejininkas.
 
  nbmhjo
 
 Kazimiera Zarankienė dalijasi prisiminimais, 2012-tieji.
 
Zofija Kaulienė ir dukra Kazimiera
Nuotraukoje kairėje Zofija su dukra Kazimiera prie šulinio apie 1938 m.

Sodyboje visa šeima
 
 Albino Kauliaus arkliai1 
kaulineje1
Pažvelgus į šias nuotraukas, kurioms jau per 70 metų, ausyse skamba net aštuonių Zofijos vaikų, Povilo anūkų klegesys, susiliejęs naminių gyvulių ir supančios gamtos garsais. Tiek daug čia gamtos ir gyvybės, o kur dar pakalnėje savo vandenis nešantis sraunus Jėrubyno upelis.
Galime suprasti, kad užaugęs tokioje aplinkoje, ir dar didesnėje, net 11-kos Antano Bendiko vaikų šeimoje, Povilas ir savo naujojo ūkio vietą rinkosi netoli to paties Jerubyno upelio vandens atitekančio iš Dievyčio ežero ir Ižnės ištakų, nešančio gyvenimo džiaugsmą, gyvybingumą ir daugeliui  giminės kartų.

Kauline atv

100 mecio26 
rtgertg
Kaul aug
Kkaaull
Bendikaitė Zofija su vyru Albinu Kauliumi susituokę 1919-tais metais ir apsigyvenę šiame gamtos prieglobstyje, buvusiame prosenelio Antano Bendiko, o vėliau ir jo vaikų Kazimiero ir Povilo ūkyje, užaugino į mokslus ir gyvenimą išleido aštuonis savo vaikus.
 1972 metais čia, Pajerubinio kaime laimingai sulaukė ir savo auksinių vestuvių, kurios vyko kartu su jauniausios dukros Salomėjos vestuvėmis. Visiems dalyvavusiems tai buvo nepamirštama šventė. Deja neužilgo po šių vestuvių Zofija paliko šį pasaulį, Albinas Kaulius šiuose namuose dar dešimtmetį pragyveno vienišas. Skaudus likimas, kad jauniausioji Salomėja šio giminės susitikimo ir 100-mečio šventės nesulaukė, išėjo a. atilsio tais pačiais metais, jau vykstant paruošiamiesiems darbams.

100 metis 1
Zofijos ir Albino auksinės vestuvės, dukros Salomėjos pirmoji santuoka 

 Po pietų šventės dalyviai persikėlė į Brokštėnus, kur vyko dalyvių registravimas, įteiktos dalyvio kortelės, "Bendikinės 100-mečio" medaliai
 Namas1
fghgfdfgdfh

bendik 
100 m48
Akmuooo 
Atminimo akmuo Kazimieros ir Povilo Bendikų ūkio atminimui
 
Prie rūpint18
Rūpintojėlis senosios Stanislavos ir Alfonso Bendikų sodybos 100-mečio atminimui, kurį išdrožė sūnus Alfonsas.

Prie rūpint62
Prie sodybos tvenkinių laukė paruošta palapinė is stalas šventės dalyviams.

100 m67 
100 m39
100 42  
Svečiai palieka įrašus dalyvių knygoje
Benhgfh
Bendikinės 100-mečio medaliai
Prie rūpint73

100-mečio šventės renginio siela Neringa į gausiai susirinkusį svečių būrį kreipėsi

Vinco Stonio eilėmis: 

 Raudonas saulės kamuolys

 pusiau pasislėpė už tvarto.

 Tylu, tiktai vėjelio gūsis 

 pažadino senutę liepą

 ir krinta žemėn vilkeliu 

 jos paskutinis žiedas.

 Jau po medunešio. 

 Svirne dar kvepia nektaru,

 O iščiulptas korys kampe

 dar tūno kaip vaiduoklis.

Ko ieškai tu, paklydusi kamane?

Ar dingusių pavasario dienų? 

 Ar prarastos jaunystės?

Jau po medunešio

 Tirštėja prieblanda.

Sode, Tėvukas slenka lyg šešėlis.

 Ties aviliu palinko.

 Ten kurtu, tik laktoje dvi bitės budi.

 O vakaro žara prigeso. 

 Tėvukas užkelia vartus –

 Jau po medunešio.


 fxcghfg  

Alfonsas: "Šį rūpintojėlį 100-mečio šventės proga dariau ne sau o visai giminei ir tėvų atminimui"
 
100 m86
 
Šilalės parapijos klebonas, kanauninkas t. m. dr. Algis Genutis prie 100-metės sodybos pastatyto Rūpintojėlio, skirto Alfonsui ir Stanislavai Bendikams pasakė gražią prakalbą, ir atliko pašventinimo apeigas.
 
Be pavadvsdvsdfinimo
Rimantas Knyzelis sveikina giminės susitikimo organizatorius. Brokštėnai, 2012 08 21

 100 mmm100 m80o 
100 m82100 m73  
100 m72 1
Akmmm3 Neringa 
 AKMENIUI

 Sveikas akmenėli, toks puikus didingas, kainozojaus eros tolimų laikų!

Tu matei veidų daug kenčiančių, laimingų, meni mūsų bočius, darbus jų vaikų.

Laikas nušlifavo tavo šonus, veidą ir paliko kūne daug gilių randų.

Tu matei kaip saulė kilo ir vėl leidos prie tavęs prigludus prieglobstį randu.

Tu matei kaip karas siaubė bočių žemę, kaip broleliai gynė sesių darželius.

Tu tvirtai stovėjai naktį tą neramią, kada tankai trypė kaimo rugelius. 

Meni kaip senolė statė šitą ūkį. ir kaip bočius vargo užsienio šaly...

Meni šešis sūnus glaudžiantį tėvelį...gaila, kad prabilti tu vis negali...

Mielas akmenėli, pasakyt galėtum, kaip motutė vygę lingavo nakty,

Kaip palangėj augo rūtos, žalios mėtos, ir žydėjo ievos sodo pakrašty.

Daug kartų džiaugeisi žydint obelėlėms ir kentei nuo šalčio glėbyje žiemos

Dar daug šimtų metų stovė.ki akmenėli, dovanok tvirtybės, džiaugsmo, šilumos!

100 m96

Atminimo akmuo, stiprios valios ir begalinio pasiaukojimo šeimai simbolis pastatytas Bendikų ūkio įkūrėjų, senelių Povilo ir Kazimieros Bendikų atminimui.

 velleevvv
Vėliava, jos pristatymo ir pašventinimo metu, patikėta jauniausiems šeštosios giminių kartos  atstovams šilališkei Aistei Arnašiūtei ir Dainiui Bendikui, atvykusiam į giminės susitikimą iš tolimiausio krašto Islandijos.

Veliava nesama2 Velevvvo 
Velev Auding3
Vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvauja septintosios kartos atstovas Kasparas Kučka iš Mažeikių ir Audinga Bendikaitė iš Brokštėnų
 
Velll2255552l 
Veliava2
VVeell
Prie rūpint33
 Bendikinės vėliavos pakėlimą lydėjo giminių dainos posmai.
 
 
Be pavadinfherimo 
Be pxcvxcx
Šventinis stalas dalyviams.
Bendik medis 
Noreiku medis1
 
Bendikų ir Noreikų geneologinės lentelės
Dalyviams susirinkus prie šventinio stalo, buvo paskelbta tylos minutė kad pagerbti visus artimuosius, jau išėjusius iš šio gyvenimo.
 
 
Bend. Augen
P7210180
Apie tėvų ir senelių atminimą, Bendikinės 100-mečio šventės  sumanymą kalbėjo susitikimo  Augenijus Bendikas.
Bendiko_Povilo_šeima2_Brokštėnu_k_1927m.jpg
Alfonso Bendiko šeima be emigraantų brolio Jono ir tėvo Povilo.Alfonsas12 m. sėdi centre, 1927 m.
 
Jis pristatė paruoštą Bendikų giminės medį **, ir savo šeimą, padėkojo broliams, jų šeimoms, visoms giminėms prisidėjusiems kaupiant medžiagą ir nuotraukas ruošiamai giminės istorijai.
   
Noreik. Liuda     
Noreiku plakatas
Noreikų giminės medį **sudarė, nuotraukų pateikė, istorijų susijusių su gimine papasakojo ir savo šeimą pristatė Liuda Noreikaitė Macijauskienė iš Vilniaus, atvykusi į šventę su šeima.
 
P1070185 Mindauggo
Noreikų giminę  ir savo šeimą pristatė vyriausiojo Vlado Noreikos sūnus Mindaugas su  žmona Zose iš Šilalės rajono.
 
 Vlado nor. s
Vlado Noreikos šeima prie Gimtinės Dvikamienio Ažuolo kartu su senele Teodora Noreikiene apie 1960-uosius metus 

P7210218 Genutė  Kasiliauskaitė Kuprienė iš Alytaus papaskojo apie savo mamos Bronės Noreikaitės Kasiliauskienės giminės šaką ir pristatė savo šeimos narius
 
Kasiliauskienes s
Bronė Noreikaitė Kasiliauskienė su savo šeima, dukra Bronė(Jankauskienė, iš kairės), sūnus Petras, dukra Genutė(Kuprienė) ir Aldona. 

Kristinna 
Juozz o
 Juozo Noreikos šeima, gyveno Krokuose

Prie rūpint39 
Juozo Noreikos palikuonys, anūkės-dukros Kristinos vaikai ir proanūkė
 
Knyzelis R Vystartu 
Vyštartų giminės medžiui** duomenis pateikė, giminę ir protėvius atstovavo, Juzefos Vištartaitės Knyzelienės sūnus Rimantas iš Šilalės.
 
Jurgis vistart Cenzus Jono kt dok 039
Vyštartų giminės senoliai: Jurgis Vištartas ir jo tėvai  
proseneliai Petronėlė Gudauskaitė Vištartienė ir Jurgis Vištartas, apie 1920 m.
 
Rimantas su džiaugsmu priėmė kvietimą, pakvietė dalyvauti pusseseres, dalijosi prisiminimais apie savo tėvų Juzefos ir Antano bendravimą su Bendikais Brokštėnuose, apie senelio Jurgio Vištarto keliones į Ameriką, prisidėjo prie Vyštartų giminės geneologinių paieškų.
Nuotraukose matome senelį Jurgį Vyštartą, Kazimieros Bendikienės brolį, du kartus vykusį į tą patį Westvilės miestelį Ilinojaus valstijoje Amerikoje, kur darbavosi ir takus jau buvo pramynęs Povilas Bendikas. Kitoje nuotraukoje proseneliai, Jurgio tėvai: Jurgis Vyštartas ir Petronėlė Gudauskaitė Vyštartienė. Manome, kad kaip tik prosenelis Jurgis   buvo nuvykęs Ameriką apie 1890 - 95-uosius, ir, gal būt, namuose palikęs dvi mažąsias dukras, vyriausiąją Kazimierą, kuriai buvo apie 10 metų, vežėsi su savimi. O 1889-aisiais Kazimiera tapo Bendiko Povilo žmona Čikagoje.

Vystarto Jurgio f  
Visttaarrtt  Jurgio Vyštarto šeima
Alfonso Vištarto dukros, atvykusios iš Šilalės, Gargždų ir Balsių pagražino šventinį stalą tortais ir pristatė savo šeimas.
Senoje nuotraukoje senelio Jurgio Vištarto šeima su sūnumis. Mažiukai vaikai tai jų tėvelis Alfonsas  su broliuku  Broniumi. Tortą šventiniam stalui demonstruoja Neringa Noreikienė.
Prie rūpint37
Trys sesės, Alfonso Vištarto dukros užaugo Balsių k.

Vismantu Liuda Silva1  Liudaa Silva2

Zofijos Bendikaitės anūkės, Adelės Kauliūtės dukros Liuda Vismantaitė ir Silvija Vismantaitė Kolobovienė

Liuda trumpai pristatė visą Kaulių giminės šaką, kurią sudaro net aštuonių vaikų šeimos, 

Liuda išsaugojo ir pateikė medžiagos, istorinių nuotraukų, apie savo močiutės Zofijos Bendikaitės šeimą, jos brolį Joną. Nuotraukų iš Kanados ar Jungtinių Valstijų kitoje pusėje ir trumpos žinutės artimiesiems.

Onutės seneliai Vismantų šeima4

Nuotraukose Vismantai ir Adelė Vismontiene su dukrelėmis Silva ir Liuda.


Mačaitien.Kauliu Aleksandra su Kauliaus dukra 
Kauliaix
Protėvių atminimą ir žemę šventai sauganti, daug metų savo tėvų Kaulių namų židinį kūrenanti, 90-ties  metų  Povilo Bendiko anūkė Bronė Kauliūtė Mačaitienė iš Pajerubinio kaimo,  į Brokštėnus atvyko su dukra Albina, anūku Aleksu  ir proanūke Aleksandra. Šalia Aleksandros sėdi sūnėno Povilo Mačaičio dukra.

 Povilas Albinas Kauliai Povilas Mačaitis  

Albinas Kaulius su sūnum Povilu ir  anūku Povilu, dukros Zofijos Mačaitienės sūnumi. 


Kazimiera su dukra Daiva 

Kazimiera su anukais

 Kazimiera Zarankienė su dukra Daiva prisistatė ir papasakojo daug dar nežinomų istorijų apie giminę. Ji, viena iš  dviejų likusių Povilo pirmagimės Zofijos Bendikaitės Kaulienės dukrų, prisimenančių senelį Povilą.

Adelė ir brone su mama

 Zofija Kaulienė su dukromis Brone ir  Adele


Kaulllo 

sseeppo


Pranas1
Dėdė Pranas 
 
Birutė_Mockevičienė-Panerotis.jpg Pranas su Benu1 
 

100 mecio nuotrauka Birutes Jurgos


Benas kalba


Alfonsas kalba 


Aloyzo BENDIKO ŠEIMA

Astute 100 metyje


Prie rūpint38

Šventė pavyko

Bendikai 4


Prie rūpint32


Kristina su Lionginu


P1070171 

P1070139


Prie rūpint43

Brone ir Kazimiera


Prie rūpint35 

Prie rūpint53


 Prie rūpint42 Alfa su krikšto mama2


Prie rūpint41 Be pavadinimo 2


Prie rūpint13 

Prie rūpint31Prie rūpint2334 Prie rūpint76

Prie rūpint58 Prie rūpint77

Prie rūpint61 

 Prie rūpint59

Benas Danutė1

Prie rūpint49 

Prie rūpint66


Prie rūpint65


Prie rūpint51


Prie rūpint11


 Prie rūpint75 Prie rūpint72


Prie rūpint12


Prie rūpint17


Prie rūpint19


Prie rūpint29


Prie rūpint55

  Prie rūpint26

Prie rūpint.4

Prie rūpint.2

Prie rūpint67 

Prie rūpint69


 Vakarop prie laužo šilumos, vyko giminės istorijos aptarimai, buvo pagarsinta Legenda Apie Bendikų Kilmę ...


bend karieta

Prie rūpint15

Prie rūpint36

 Legendos autorius

Benjaminas (kairėje), vyriausias iš Bendikų, stovi kartu su pusbroliu Petru Noreika.

Įdėjęs daug pastangų į šventės organizavimą, pasinėręs į giminės istorijos tyrinėjimus Benjaminas šiam šventiniam vakarui  paruošė staigmeną: trūkstamą giminės istorijos dalį užpildęs gana įtikinama legenda apie Bendikų kilmę. 

Legenda5
Legendinis kardas, praėjus metams po įteikimo

Bendik palap


P7210186 

DSC06595 

bendlauz


Karriiee


 Karriiet555

100-mečio giminių susitikimas Brokštėnuose, prisilietimas prie giminės istorijos ir protėvių pagerbimas, ilgam išliks  mūsų  ir mūsų vaikų širdyse.

 Nuoširdžiai dėkojame, Kaulių, Noreikų, Vyštartų, Bendikų giminių šakų atstovams ir jų šeimoms už prisidėjimą ir dalyvavimą šiame susitikime.

Tikimės, kad "Bendikinės 100-mečio" šventė bus gera pradžia ateities giminių susitikimams, kad prie šio judėjimo prisijungs daugiau jaunosios giminės kartos atstovų iš visų kraštų  ir  mes kartu dar daug  kartų aukštai kelsime

Bendikinės vėliavą!

Filmuotą medžiagą galima pažiūrėti pagal nuorodas:

100-mečio giminių susitikimas  1d.

100-mečio giminių susitikimas 2d.


cbsdff

Bendra šventės dalyvių nuotrauka prisiminimui prie Bendikų sodybos Brokštėnuose, 2012 m rugpjūtis.


Daugiau nuotraukų  iš 100-mečio šventės galima rasti pagal nuorodą:
Šiame dienoraštyje pateikta suglausta susitikimo medžaga ir šventėje dalyvavusių giminių šakų ir jų atstovų trumpi pristatymai. Daugiau medžiagos pagal gimines šakas pateikta skyrelyje "Gyvenimo knyga". Dėkojame visiems dalyviams pasidalinusiems prisiminimais ir nuotraukomis.
p.s.
Alfonso kryžius sodyboje Daubariuose Liuda su Alfonsu 2016 m
 
Alfonsas savo sodyboje pastatęs Kryžių, aplankęs savo pusseserės dukrą Liudą Vismantaitę Iždonuose, rado "Žaltį".  Padėčiai ištaisyti pažadėjo išdrožti "Rūpintojėlį" kad sodyboje išliktų pusiausvyra...
 
Šventės dalyvių registravimo knyga
 
Reg.knyga1
Reg.knyga2
 
Reg.knyga3Reg.knyga4
 

Šventės aidai
 
 Kazimieros sveikinimas1- 2012-08-21.jpg

Dėkavonė2

Noreikų atsiliepimas apie 100 m3
 
2013.03.07
Foto Skrydis Tomo šeimos sveikinimasFoto Skrydis 001tyui
 
2013.06.01 d Šilalėje įvyko Alfonso Bendiko mirties 20-ties metų ir naujai atrastųjų senūjų protėvių vardų paminėjimas.
 
Šilalės bažnyčioje buvo laikomos mišios už  Bendikų šeimos mirusius.

Pagal šeimos prašymą, mišių metu, buvo paminėti ir anksčiau giminėje nežinomų ,naujai archyvuose atrastųjų Bendikų protėvių vardai (tekste žemiau šie vardai pažymėti stambesniu šriftu):

  • Tadas ir Judita Bendikai, jų  vaikai
  • Marijona, Barbora, Tadas, Antanas, Margarita, Aleksandras.
  • Antanas ir Eleonora  Bendikai, jų  vaikai
  • Ieva, Vincentas, Marijona, Ona, Antanas, Kazimieras, Liudvika, Pranciška, Pranciškus, Povilas, Eleonora
  • Povilas ir Kazimiera Bendikai, jų  vaikai,
  • Zofija, Jonas, Marija, Bronislava, Kazimieras, Alfonsas.
  • Alfonsas  ir Stanislava Bendikai, jų vaikai,
  • Alfonsas, Tomas

Po mišių buvo aplankėme giminių kapus Šilalėje ir Tūbiniuose. Vėliau visi susirinkome prie pietų  stalo kavinėje Šilalėje.

Paminejimo pietų metu buvo pristatyti  2012 metais, giminės susitikimo metu pagarsintų giminės paieškų rezultatai ir Lietuvos Valstybinio Istorijos Archyvo archyvuose atrastų dokumentų medžiaga.

Visi pasidžiaugėme paieškų rezultatais, pasidalijome įspūdžiais iš netikėtų didelių savo protėvių šeimų atradimo, aptarėme tolimesnius planus, ir naujai iškilusius klausimus.

Buvo pritarta pagal galimybes pratesti paieškas pasirinktomis kryptimis.

 Minėjime dalyvavusioms giminės šakoms, taip pat brolių šeimoms buvo išdalytos archyvinės medžiagos dokumentų kopijos.


  

Baznyciojee


P6010007sdfg


Kauliu Zofijos kapas


tubbin kap


Mačaičių


P6010013fgnfgf


Povill


Alfonso 20 m.1


 paminejimas

Paminejimas3


Paminejimas6


 

   Pagal užklausimą dėl Bendikų genealogijos, 2013 metais archyvo(LVIA) pateikta medžiaga: 

LVIA ataskaita į genealoginį paklausimą Bendikų2 2013m

LVIA Genealoginė lentelė Bendikų 2013m

Iš LVIA gautos genealoginės lemtelės ir patvirtintos dokumentų kopijos

LVIA 1810.04.24 Marijonos Bendikaitės gimimo
LVIA-1810.04.24-Marijonos Bendikaitės gimimo
 
LVIA 1812. 05.25 Barboros B. gimimo
 
LVIA-1812. 05.25-Barboros B. gimimo
LVIA 1814.10.17 Tado Bendiko gimimo
 
LVIA-1814.10.17- Tado Bendiko gimimo 
 
LVIA 1816m Antano Bendiko gimimo
 
LVIA-1816m Antano Bendiko gimimo 
 
LVIA 1819m Juditos Šlažaites
 
LVIA-1819m Margaritos gimimo
  
LVIA 1822m Aleksandro Bendiko gimimo
 
LVIA-1822m Aleksandro Bendiko gimimo
 
LVIA 1833m Juditos Šlažaitės 56m mirties
 
LVIA-1833m Juditos Šlažaitės Bendikienės, 56m mirties
 
LVIA 1843m Antano ir Eleonoros vedybos12
 
LVIA-1843m Antano ir Eleonoros vedybos
  
LVIA 1845m Ieve Bendikaitė A
 
LVIA-1845m Ievos Bendikaitės gimimo, A
 
LVIA 1847 03 28 Vincento mirties
LVIA-1847 03 28 Vincento Bendiko mirties
 
 
 
LVIA 1848 03 30 Marijonos gimimo
 
LVIA-1848 03 30 Marijonos gimimo
 
LVIA 1852 02 12 Tado B. 30m. ir Apolonijos Brazauskaites 18m. vedybos
 
LVIA-1852 02 12 Tado B. 30m. ir Apolonijos Brazauskaites 18m. vedybos
 
 
LVIA 1853 05 26 Antano B.gimimo2
 
LVIA-1853 05 26 Antano B. gimimo
 
LVIA 1856 02 09 Kazimiero gimimo
 
LVIA 1856 Kazimiero gimimo2
 
LVIA-1856-Kazimiero gimimo
 
LVIA 1858 04 15 Liudvikos gimimo
LVIA-1858 04 15 Liudvikos gimimo
,
LVIA 1860m Pranciškos gimimo
 
LVIA-1860m Pranciškos gimimo
 
LVIA 1860 04 19 Tado Bendiko s.Tado mirties
 
LVIA-1860 04 19 Tado Bendiko s.Tado mirties
 
LVIA 1864 10 16 Pranciškaus Bendiko gimimo
 
LVIA-1864 10 16 Pranciškaus Bendiko gimimo
 
LVIA 1846 04 06 Vincento gimimo
 
LVIA-1846 04 06 Vincento gimimo
 
LVIA 1850 07 19 Onos gimimo
 
LVIA-1850 07 19 Onos gimimo
 
LVIA 1867m Povilo gimimo1
 
LVIA-1867m Povilo gimimo1
 
LVIA 1870 08 07 Eleonoros BendikaitesA. gimimoLVIA 1870m. Eleonoros BendikaitesA. gimimo1
 
LVIA-1870 08 07 Eleonoros Bendikaites, A. gimimo
 
LVIA 1867m Povilo gimimoLVIA 1890m Eleonoros mirties
 
LVIA-1890-Eleonoros mirties

LVIA 1901.09.02 Jono BendikoIvan krikšto 

LVIA-1801m Jono Bendiko(Ivan) krikšto

    LVIA 1903 Marijos gimimo

LVIA-1903-Marijos gimimo

LVIA 1909 Bronislavos gimimo

LVIA-1909- Bronislavos gimimo

LVIA 1913m Kazimieros gimimo

LVIA-1913m Kazimieros gimimo

LVIA 1915m Alfonso gimimo

LVIA-1915m Alfonso gimimo

LVIA 1916m Pranciškaus Bendiko mirties

LVIA-1916m Pranciškaus Bendiko mirties

LVIA 1917m Kazimiero mirties

LVIA-1817m Kazimiero mirties

LVIA 1931m Liudvikos Bendikaitės mirties

LVIA-1931m Liudvikos Bendikaitės mirties

LVIA 1939m Povilo mirties

LVIA-1839m sausio mėn 21 d. Povilo mirties