Svetainės lankytojų dėmesiui!
Nuo š. m. balandžio mėn. pakeista svetainės struktūra, tuo pačiu pasikeitė daugumos puslapių adresai. Pagrindiniai svetainės puslapiai ir juose esantis turinys pateiktas šio puslapio pabaigoje.


Pradžia

Tūbinių istorijos pirmas vaizdelis1.jpg

Tūbinių miestelio vaizdas iš buvusio Tūbinių dvaro teritorijos, 2015 m.

Tūbinių istorija šiuo metu yra kraštiečio Augenijaus Bendiko administruojama svetainė skirta žemiečiams bendraminčiams, kalbantiems Žemaičių tarme,  Varniškių dūnininkų patarme, Žemaitijos etnografinio regiono, Pietų Žemaitijos Šilalės ir Tūbinių krašto gyventojams, jų giminėms ir palikuonims,  kada nors čia gyvenusiems, bet likimo išblaškytėms po Lietuvą ir Pasaulį. 

Svetainės idėjai  artima  J. Gaarder filosofija: 

"Mes patenkam į nuostabų pasaulį, čia susitinkam, susipažįstam ir valandėlę einam drauge. Po to išnykstam vieni kitiems iš akių ir dingstam taip pat ūmai ir nepaaiškinamai, kaip atėję."

Iš "Sofijos pasaulis". 


Kraštieti,

ateis diena ir  tu prisiminsi gimtąsias apylinkes, čia stūksantį Tūbinių mišką, vaikystėje žaidimais apibėgiotus jo samanotus takus, šalia esantį, šimtametėmis liepomis apjuostą didyjį bažnyčios šventorių su senąja varpine, jame išsibarsčiusiomis koplytėlėmis, primenančiomis garsias ir vieninteles Šilalės krašte Tūbinių šv. Kryžiaus kelio kalvarijas.

Žinok, kad čia, net 150 metų vyko iškilmingi Tūbinių šv. Kryžiaus kelio  apvaikščiojimai, su stabtelėjimais ir maldomis prie koplytėlėse esančių, kristaus kančią vaizduojančių šventųjų paveikslų, religinių švenčių progomis giedojo  garsus bažnyčios choras, žmones į rytines pamaldas žadino Velykų būgnas. Nusistovėjusios tradicijos ir visoje apylinkėje garsūs atlaidai sutraukdavo daugybes žmonių. Net keliose vietose vykusiose gegužinėse grojo kaimo muzikantai. Prie Tūbinių Nepriklausomybės paminklo, švenčiant Valstybines šventės, griežė dūdų orkestras,  buvo priimamos ištikimybės tėvynei šaulio  priesaikos, organizuojamos sporto varžybos ir vaidinimai.

Pravažiuodamas pro Tūbines ir čia sustojęs,

 tu gali pamatyti atnaujintų istorinės praeities ženklų:

 • Seniausią Šilalės krašte medinę Dievo Apvaizdos Tūbinių bažnyčią,  kurioje sumontuoti rajone seniausi vargonai. 
 • Atstatytą Nepriklausomybės Vytauto Didžiojo paminklą,
 • Atminties stelas su istoriniais simboliais ir pasižymėjusių kraštiečių: sukilėlių, savanorių, kultūros ir dvasinio luomo žmonių vardais.
 • Valstybės 10-mečiui pasodintą, tebežaliuojantį Nepriklausomybės Ažuolą,
 • Šventoriuje stovinčią šv. Kryžiaus kelio XII-sios stoties koplyčią, rūsyje rekonstruotas kriptas, su bažnyčios fundatorių, dvarininkų Jacevičių šeimos palaikais. 
 • Sovietmečiu apgriautame bažnyčios šventoriuje suremontuotas išlikusias šv. Kryžiaus kalvarijų kelio I;II; XIII ir XIV stoties  koplyčias.
 • Informacinį stendą, kuriame patalpintas planas-projektas kviečiantis kraštiečius ir bendruomenę atgaivinti istorinį Kalvarijų šv. Kryžiaus kelią- atstatyti, sovietmečiu nugriautas 8 koplytėles.
 • Bendruomenės aikštėje švenčių progomis keliamą vėliavą su Tūbinių  herbu, išimties tvarka  prezidento dekretu suteiktu istoriniam kaimui.
 • Kapinėse restauruotą  šv. Kryžiaus kelio VI-sios stoties šv. Veronikos koplyčią    
 • Atminimo lenta pažymėtą savanorio, Vyties kryžiaus kavalieriaus, Antano Petroko kapą. 

Jeigu ieškosi iš čia kilusių savo artimųjų, nutrūkusių giminės šakų ar protėvių istorijos,  šioje svetainėje tikiuosi

rasi bent dalelytę to kas tau  pravers paieškose.  

                        T Ū B I N Ė S                                    
   Tūbinių_lauko_vėliava.jpg         

Gimtasis kraštas, tai dovana kurią mums suteikė šis pasaulis. Svetainėje talpinama istorija yra šio krašto  praeities, dabarties ir ateities vizija, paremta faktais ir istoriniais įvykiais, turinti  ir savo kontekstą. Surinktos žinios ir nuotraukos pirmiausia interpretuojamos pro laisvės ir meilės savo tautai ir kraštui prizmę, kuri atsispindi sukilėlių prisiminimuose, savanorių pasiaukojime, atstatytos Nepriklausomos Lietuvos Valstybės žmonių patriotiniame nusiteikime. Būtent tautiniu pagrindu buvo atkurta senoji Lietuvos Valstybė, atsisakamt net dalies anksčiau priklausiusių teritorijų. Ištikimybės Laisvės idėjoms, savo kraštui ir Žemaitijai jausmus atrandame  iš arti prisilietę  prie istorinių asmenybių ir įvykių, kuriuose dalyvavo kraštiečiai, aukštos kultūros ir erudicijos, dvasiškai laisvi žmonės. Jų gyvenimas ir pasišventimas kilniems tikslams visada išliks sektinu pavyzdžiu ir priminimu ateities kartoms, kokia neįkainuojama vertybė yra Laisvė ir kokiomis aukomis ji pasiekta.

Istorija savo turiniu artima kraštiečiams, padės saugoti atminimą, suprasti šiandienos įvykius, gauti motyvacijos bendravimui. Ypač tai aktualu, kai daugelis gyvename toli nuo savo namų, o į gimtinę nors mintimis vis traukia sugrįžti. 

Svetainės  tikslas, kad į savo kraštą, jo  istoriją, į čia  praleistus mokyklos metus, virtualiai galėtų  sugrįžti visi norintys, kur jie begyventų. Tai būdas suprasti mūsų protėvių gyvenimą, išdainuoti jausmus ir mintis, užfiksuotas gausiame jų palikime, eilėraščiuose, prisiminimuose ir išleistose knygose. Tai darė nemaža  dalis istorijoje paminėtų, šiame krašte gyvenusių paprastų kaimiečių, tapusių žinomais žmonėmis, pasišventusių dėl savo bendruomenės, tautos ir  valstybės.

Darbai ir istorinio paveldo objektai:

 • Krašto istorija, prisiminimai, nuotraukų archyvas, dokumentai.
 • Koplytstulpių ansamblis Lietuvos 600 m. krikšto jubiliejui. 
 • Šv. Kryžiaus kelio VI-sios stoties koplyčios kapinėse remontas, kapinių laiptų  ir  tvoros rekonstrukcija.
 • Šv. kryžiaus XII-stoties koplyčios rūsio patalpų remontas, kriptų rekonstrukcija ir palaikų perlaidojimas.
 • Šv. Kryžiaus kelio mažūjų koplytėlių remontas, jose buvusių šv. paveikslų ir šventoriaus tvoros rekonstrukcijos darbai.
 • Bažnyčios architektūros elementų Nukryžiuotojo atnaujinimas,  Apvaizdos akis.
 •  Vytauto Didžiojo paminklo atstatymas. Architektūra, dizainas, techninis projektas, gamyba, statybos darbai.
 • Tūbinių herbas ir vėliava. Projektai ir svarstymai, 2019 m.

 • Istorijos atminties stelos. Aprašai, dizainas, techninis projektas, gamyba, statybos darbai.

Rėmėjai ir pagalbininkai

 (atnaujinama)

8.JPG

Rimantas Knyzelis, Šilalės krašto patriotas. Jo palinkėjimai 2012 m. vykusiame giminės susitikime buvo reikšmingi ir toliaregiški.

Būgno_apžiūra11.jpg

Brolių Benjamino ir Augenijaus susitikimas su kan. Šilalės bažnyčios klebonu aptarnaujančių Tūbines, kan. A. Genučiu, 2013 m. birželis.

Stasys_Žilys.jpg

Prelatas Stasys Žilys, prisimena savo gyvenimo pradžią Dargalių k. Dargaliai- Roma-Vatikanas, 2016 m.

Jonas_Žilys_2019_m.jpg

Jonas Žilio karo įvykių prisiminimai  po daug metų, kaip šiandien. Dargaliai-Rietavas, 2018 m

Beinorius_Jaunieji_ūkininkai.jpg

Jonas Beinorius, buvęs Dargalių k Jaunųjų ūkininkų ratelio narys. Prisiminimai apie kaimo senkapius ir pokario laikus, Payžnys, 2016 m.

Marija_Juškytė_Petrauskienė_Šiauduva.jpg

 Marija Juškytė Petrauskienė, Dargaliai-Šiauduva, 2018 m.

Petroko_dukros_prisiminimai.jpg

Vladislava Petrokaitė Sankalienė(1926-2020.01.26) po daugybės metų pasidalijo prisiminimais apie savo tėvą savanorį, Vyties kryžiaus kavalierių, Kalniškiai-Šilalė-Tūbinės, 2019m.Su_A._Povilaičiu.jpg

Svečiuose pas istorijos paieškų rėmėją Artūrą Povilaitį(dešinėje), Vilnius, 2017 m.

Artūras Povilaitis, verslininkas, Lietuvai Pagražinti Draugijos Vilniaus Valdybos narys, dažnas svečias Šilalės krašte. Jo žmona Renata Gestautaitė, buv. Payžnio k.  gyventojo Petro Luganeckio anūkė.

Mikalauskienę_Tūbinių_k.jpg

Dargužytė Mikalauskienė, Tūbinės, 2018 m.

K._Kundrotas_Šiauduva_Šiauliai.jpg

K. Kundrotas, Šiauduva - Šiauliai

Dapkus_Alfonsas_Jakaičių_k._2018_m.jpg

Alfonsas Dapkus, Jakaičių k. gyventojas, prisimena ir kolūkio kūrimo laikus, 2018 m

Knyzeliai_Maryte_ir_Aloyzas1.jpg

Marytė ir Aloyzas Knyzeliai, Tūbinės, 2016 m.

Elena_Lukošienė_Tūbinės_2016_m.jpg

Elena Pintverytė Lukošienė, Tūbinės, 2017 m

Salomėja_Pintverytė_Linkienė_su_savo_klase2.jpg

Mokytoja Salomėja Pintverytė Linkienė

Marytė_Vėlavičienė.jpg

Marytė Vėlavičienė, Kiaukai, 2018 m.

Aleksandras_M._Belanas_protėviai_Kažukauskai.jpg

Aleksandras M. Belanas protėvių Kažukauskų kilusių iš Bytaučių, atvyko ieškoti iš Maskvos, 2019 m.

Trijonytė_Musvytienė.jpg

Jadvyga Trijonytė Musneckienė, Kiaukai-Tauragė, 2018 m.

Meškauskaitė_Račkauskienė_prie_savo_darbo_pavyzdžių.jpg

Adelė Meškauskaitė Račkauskienė, prie savo rankdarbių. Paakmenis-Šilalė 2019 08 07

Aldona_Višinskytė.jpg

 Aldona Višinskytė prisimena buv. Tūbinių dvaro pastatus ir juose buvusią koplyčią su šventūjų skulptūromis. Tūbinės, 2016 m

2.JPG

Bronė Mačaitienė, Pajorubynio k., 2012 m.

Albina_Grybienė.jpg

Albina Grybienė prie savo protėvių sodybos kryžiaus, Pajorubynis, 2018 m.

Rėmejai_iš_Lenkijos.jpg

Liudvikas ir Marija Fetingiai, išsaugojo savo tėvui Antanui Fetingiui Lietuvos Valstybės skirtus apdovanojimus. Mielecin, Lenkijos Respublika, 2018 m.

Tomasz_Fetings_ir_jo_senelės_archyvas.jpg 

Tomasz Fetigs padovanojo savo senelės Bronislavos Fetingienės 1923-1926 m.  Šilalės vidurinės  mokyklos nuotraukas. Hamburgas, Vokietija, 2018 m.

Stasys_Pudzevis_Beržės_kaimas_kryždirbys.jpg

Stasys Pudževis, kryždirbys, Panerotis-Beržė, 2018 m.

Alfonso_darbas_LR_100-mečiui1_1918-2018_m.jpg

Koplytstulpis su šv. Kazimiero skulptūra, LR 100-ečiui Balsių k.   medžio drožėjo Alfonso Bendiko dovana.

Kun. kan. Algis Genutis1

Kan. Algis Genutis pašventino A. Bendiko 100-mečio koplytstulpį, pastatytą šalia buvusios Balsių pradinės mokyklos Danutės Mikalauskienės-Laurinavičių sodyboje, Balsių k., 2018 m.

Su_Brazauskiene_Prie_senūjų_Šimučių_svirno_2019_m.jpg

Jūratė Brazauskienė, Šėrikų k. Leonardo, Prano, Stasio, Juzefos-senūjų Šimučių šeimos nuotraukos, dokumentai ir saugomi autentiški XIX a pradžios pastatai, 2019 m.

Juozas_ir_Pranciškus_Jurgučiai_kraštiečių_susitikime_2014_m.jpg

Juozas ir Pranciškus Jurgučiai, aukojo lėšas ir darbą remontuojant bažnyčią, restauruojant Šv. Veronikos kolyčią kapinėse, įrengiant laiptus ir  tvorą, Kiaukai-Tauragė-Klaipėda. 1987- 2005 m. 

Zigmas_Astrauskas_su_kraštiečiu_B._Bendiku1.jpg

Zigmas Astrauskas su kraštiečiu B. Bendiku, jau keleri metai bendradarbiauja puoselėdami Tūbines, 2018 m.

Apvaizdos_Akis_su_A._Genučiu.jpg

Alfonsas Bendikas ir kan A. Genutis po naujos bažnyčios Apvaizdos Akies pašventinimo, 2018 m,

 Viršilienė_2014_m.jpg

Jurgita Viršilienė, vyriausioji kultūros paveldo apsaugos specialistė, bažnyčios 190 m. jubiliejaus šventėje. Tūbinės, 2014

Vladas_Montrimas-saulutė1_2015_m.jpg

Seniūnaičio Vlado Montrimo rankose(kairėje) gyventojų išsaugota  senoji, dešinėje inž. Augenijaus Bendiko pagaminta naujoji metalinė  saulutė Vytauto Didžiojo paminklui, 2015 m.

LDK_Vytauto_paminklo_šventinimas.jpg

Kanauninkas, Šilalės(dabar Akmenės) klebonas, Algis Genutis Vytauto Didžiojo paminklo šventinimo ceremonijoje. Tūbinės, 2015 m.

Albinas_Kentra_Tūbinėse2.jpg

Šilalės garbes pilietis, Laisvės kovų dalyvis Albinas Kentra(dešinėje), Lietuvai pagražinti Draugija, ir A. Bendikas istorijos autorius, paminklo techninio projekto inžinierius, 2015 m.

LDK Vytauto paminklo atidengimo šventės akimirkas Tūbinėse kartu su A. Kentra  įamžinome filmuotoje medžiagoje. A. Kentros filmas atgulė į jo archyvą, kitą (3 dalys.)galima pamatyti galima čia.

Laimutė_Račkauskaitė_Jundulienė_pasirinko_alternatyvūjį_herbo_varijantą.jpg

Laimutė Jundulienė, tautodailininkė, tremtinė, 2019 m. 

Bendruomenės_pirmininkė_Girčienė.jpg

Roma Girčienė,Tūbinių bendruomenės pirmininkė  2019 09 01

Alma_Sankalaitė_su_mama_Vladislava_ir_jų_artimieji_Atminimos_telų_paminklo_ir_atidengimo_šventės_rėmėjai_2018_m.jpg

Alma Sankalaitė su mama Vladislava, ir jų artimieji istorijos Atminimos stelų paminklo ir atidengimo šventės rėmėjai, 2018 m

Profesorius_Lietuvai_pagrazinti_draugija1.jpg

Profesorius Alfonsas Vaišvila, Lietuvai Pagrazinti draugijos atstovas, pabrėžė kaip svarbu saugoti s a v a n o r i ų  atminimą, 2019 m.

Virginijos_Legionas11.jpg

 Tūbinių Marijos Legionas 

Virginija-ir_Vyskypai.jpg

Virginija Jankauskienė  Lietuvos vyskupais 

Juozas_Noreika_Kiaukai_neatsiliks.jpg

Juozo Noreika, istorijos ir paminklo Atminties stelų rėmėjas, perdavė  limkėjimus nuo Kiaukų k.

Stelų_atidengimas.jpg

Atminties stelų atidengimo šventėje, 2019 09 01

Zigmas_ir_Augenijus_2020_06_20.jpg

Su Zigmu Astrausku, prie Kiaukų mokyklos Atminimo akmens

Kristina_Poliutėnė_ir_Darius_Trijonis_Tūbinėse.jpg

Kristina Macikaitė Paliutienė ir  Kun. Darius Trijonis, 2014 m. kraštiečių susitikimo vedėjai. Talpinami Kristinos prisiminimai apie buvusį gyvybingą, tačiau dabar nykstantį kaimą. Kiaukai- Telšiai-Vilnius, Tūbinės. 

Su_Juozu_Noreika_iš_Kiaukų-Natkiškių.jpg

Juozas Noreika, gimtojo krašto gerbėjas, prisiminimų apie Kiaukus autorius, 2014 m. kraštiečių susitikimo organizatorius. Kiaukai-Natkiškės, Tūbinės, 2018

Zigmas_Astrauskas_su_kraštiečiu_kun._Pajauju.jpg

Viešvilės Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Kestutis Pajaujis su kraštiečiu Zigmu Astrausku,  2018 m.

Vladislovas_Juškys1_Žemaičių_Kalvarijos_2017_m.jpg

Vladislovas Juškys gimtinę aprašė poetinėmis eilėmis, Dargaliai-Žemaičių Kalvarijos, 2017 m

Kun._Remigijaus_Monstvilo_mama.jpg

Kun R. Monstvilo mama Beržinytė Monstvilienė, Klekniškė-Stungaičiai, 2019m.

Dapkai_Algirdas_ir_Antanas.jpg

Rėmejai Algirdas ir Antanas Dapkai, pokario Laisvės kovų įkarštyje  neteko šeimos maitintojo, savo tėvo ūkininko  Petro Dapkaus. Suimtas ir nuteistas pagal 58-ajį SSSR BK str. Petras Dapkus buvo išvežtas ir įkalintas Sibire, kur už metų mirė. Jakaičiai, Tūbinės, Šiauliai, 2018 m.

iš_iphono_6plius_2016_11_20_Pranas_Jakas.jpg

Pranas Jakas išsaugojo savo senelio ir senūjų Tūbinių gyvenimo  nuotraukas, Tūbinės. 2016 11 20

Dangira_ir_Rimas_Gumuliauskai.jpg

Dangira ir Rimas Gumuliauskai: Laisvės kovų dalyvio Petro Gumuliausko istorija. Klaipėda, Tūbinės, 2019 m.

Bizonu_ranca-Irena_Platakiene_su_dukra.jpg

Bizonu ranča, Kelmė, Irena Knyzelytė Platakiene su dukra, Kelmė-Tūbinės, 2018m.

Mykolas_Pronckus_Plungė.jpg

Mykolas Pronckus, prisiminimai ir  apie Tūbines: "Gyvenimo prasmės beieškant", Tūbinės-Plungė, 2019 m.

Stasys_Pudževis_Beržės_k.jpg

Kryždirbys Stasys Pudževis, Tūbinės-Beržė, 2018 m.

Ona_Jackutė_Dapkiene.jpg

Ona Ona Jackutė Dapkiene, Tūbinės, 2017 m.

Vida_Sakalauskienė_-Kiaukai_Trijoniai2.jpg

Vida Sakalauskienė, Trijonių sodybos gyventoja. Kiaukų kaimo gyvenimo prisiminimai, 2018 m.

Aldona_Žilienė_ir_Dajorai.jpg

Birutė ir Stasys Dajorai, Aldona Vilkanauskaitė Žilienė Panerotis-Klaipėda, Rietavas, 2017 m.

Birutė_Mockuvėnė.jpg

Birutė Mockuvienė, Paneročio k., 2016 m.

Su_Kazimiera.jpg

Kazimiera Kauliūtė Zarankienė, Tauragė, 2012 m. Prisiminimai apie Pajorubynio k. 

Navickas_Kalniškiai_apie_kunigo_Zdanavičiaus_brolį_Vladą_-Sibiras_Kaštauniškė.jpg

Juozapas Navickas, 2019 m. Prisiminimuose Kalniškiai,  kunigo Zdanavičiaus brolio Vlado tremtis  ir Tūbines, 2019 m.

Angelė_Mačaitytė_Vilkanauskienė11.jpg

Angelė Mačaitytė Vilkanauskienė. Paakmenio k. prisiminimai ir nuotraukos, 2017m

Zalcienė_95_m_Pajorubynis1_2018m.jpg

Su senole(g. 1925 m.) Bronislava Zalciene, Pajorubynio k., 2018 m.

Juozas_Gečas_ir_Elvyra_Dapkutė_2019_09_01.jpg

Juozas Gečas, Pajorubynis,-Vabolių kaimas, ir  Elvyra Gudelienė, Jakaičių k., Bazilionai, 2019 09 01

Dalija_Kiliesienė.jpg

Dalija Jurgutytė Kiliesienė, Jurgučių vasarnamio istorija, Vabolių k.

Meškauskaitės_pasalkojimas_Kiaukai.jpg

Meškauskaitė Petrauskienė (Martyno Meškausko dukra), Paakmenis, 2019 m.

Petras.jpg

Petras Noreika, Kiaukų k. istorija, 2012 m.

Liuda_Noreikaitė_Macijauskienė.jpg

Liuda Noreikaitė Macijauskienė, Kiaukai-Tūbinės Vilnius, 2012 m.

Mėta_Višinskytė.jpg

Mėta Višinskytė Budreckienė su vyru, 2016 m.

Iš_Albinos_vilkanauskaites_034.jpg

Albina Vilkanauskaitė Jokubauskienė, Prisiminimai apie Girininkų k., Pagėgiai, 2016 m

Marytė_Knyzeliene-mokytoja.jpg

Mokytoja, Marytė Knyzelienė nuolat prižiūri Tūbinių kryžių, stovintį netoli jos sodybos, 20 m.

Tūbiniškiai8.jpg

Tomas Urbutis prie Tūbinių kryžiaus pamiškėje, 2015m.

 Aleksas1.jpg

Aleksėjus Marčiukovas, Pajerubynis, protėvių žemės gerbėjas, bendruomenės kieme įrengė šulinį, 2018 m. 

Liuda_Visnantaitė_Pajerubynis_Iždpnai.jpg

Liuda Vismantaitė, meniškos sielos ir protėvių istorijos gerbėja, Pajorubynis- Iždonai,  2018 m. 

Kiaukai_Noreikų_sodyba_2018_m.jpg

Laimonas Noreika ir Alfonso Bendiko  Rūpintojėlis -dovana mamos Stanislavos Noreikaitės Bendikienės tėviškei,  Kiaukų k., 2018 m

Bronė_ir_Danutė-pusseserės2.jpg

Bronė Kasiliauskaitė Jankauskienė iš Deblių vienkiemio ir Danutė Mikalauskienė iš Balsių, 2018 m.

Žydrūnas_ir_Sigita_Bendikai_anūkas_Neitonas1.jpg

Žydrūnas ir Sigita Bendikai, prisidėję prie darbų atgaivinant Tūbinių paveldą. 

Alfonsas_su_sūnėnu_Gyčiu_Bendiku_tvirtina_Apvaizdos_Akį_2018_m.jpg

Alfonsas Bendikas su brolio Tomo anūky Gyčiu Bendiku tvirtina naujają, ką tik pašventintą bažnyčios dievo Apvaizdos Akį, 2018 m.

Pranciškus_Trijonis_Tūbinės_2015_m.jpg

Pranciškus Trijonis ir jo komandos koncertas, dovana Tūbinėms paminklo atidengimo proga, Dryžai-Kiaukai-Tūbinės, 2015 m.

Paminklo_atidengimas_1.jpg

Stasė Jurgutytė Raveikienė su dukra Jūrate  ir broliu Petru. Kiaukai-Klaipėda, Tauragė, 2015 m.

B._Bendikas_prie_Vytauto_Didžiojo_paminklo1_2018_08_19.jpg

Benjaminas Bendikas, Tūbinių paminklo atstatymo iniciatorius ir užsakovas, 2018 08 19.

Su_dailininke_Laima_Junduliene_2019_03_021.jpg

Tremtinė, Tūbinių ir Kiaukų mokytojo Antano  Račkausko dukra Laimutė Jundulienė, 2019 m. 

Prisiminimų apie šeimos tremtį "Prisikėlę gyventi" autorė, apžiūri antrajam svarstymui Heraldikos komisijai paruoštus naujus Tūbinių herbo varijantus, Kiaukai-Alytus-Vilnius, 

Heraldikos_Dizaineris_D._Rimkūnas1.jpg

Heraldikos dizaineris  Rolandas Rimkūnas Tūbinių bažnyčioje vykysiame vėliavos šventinime, dėkojo už prisidėjimą kuriant Tūbinių herbą, 2019 06 02

Stasys_Lidžius.jpg

Stasys Lidžius, Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas

Jonas_Daukilas_Tūbinėse_2019_09_01.jpg

Jonas Daukilas, kryždirbys, 2019 09 01

IMG_2485.jpg

Stefanija Šimašuiūtė ir Stanislovas Gestautai, Sibiras-Atgimimo kryžius.Kriptose_rastų_palaikų_perlaidojimas_2015m.jpg

Bažnyčios statytojų dvarininkų Jacevičių palaikų perlaidojimas, 2014 m.

Rimas_Gumuliauskas_2014_m.jpg

XXII-_osios_šv._Kryžiaus_koplyčios_ir_Kriptų_rekonstrukcijos_dalyviai_ir_organizatoriai_2016_06_03.jpg

Šv. Kryžiaus koplyčios, palaidojimų kriptų rekonstrukcijos organizatoriai. Iš kairės Šilalės klebonas, kan. Algis Genutis, paveldo vyr specialistė Jurgita Viršilienė, darbų meistras tautodailininkas Alfonsas Bendikas, buv. Tūbinių seniūnaitis Vladas Montrimas, 2016 06 03 d.


 

Kalvio_vyrai_LDK_Vytauto_paminklo_rėmėjai2.jpg

 UAB "Kalvis" inžinieriai, Augenijus Bendikas, Jonas Vaičys ir Giedrius Aužbikavičius. LDK Vytauto paminklo techninis projektas, metalo konstrukcijų g-ba, 2015 m.

Rėmėjai_UAB_Juodasis_kaspinas.jpg

 UAB "Juodasis kaspinas". Granito plokštės ir bareljefų gamyba. Nuotraukoje įm. savininkas, direktorė Monika Samušienė centre. Iš kairės technionio projekto inžinierius Augenijus Bendikas, dešinėje paminklo užsakovas ir iniciatorius Benjaminas Bendikas, 2016 m.

Vytauto_Didžiojo_paminklo_statymas_2015_m.jpg

UAB "Juodasis kaspinas" darbuotojai ir bendruomenės nariai prie Vytauto Didžiojo paminklo, 2015 m.

Paminklo_rėmėjai_giminė.jpg 

Istorinė akimirka, nauja metalinė SAULUTĖ tuoj papuoš paminklo viršūnę. Senoji saulutė, kaimo gyventojų ilgai saugota, prisimatavusi paminklo viršūnėje, keliaus į muziejų. Užtvirtinant naują metalinę saulutę fiksuojama paminklo projektavimo, gamybos ir statybos pabaiga. Nuotraukoje atstatymo iniciatoriai ir pirmieji  projekto rėmėjai.

Dingelio_kalba1_paminklo_atdengimo_proga_2015.jpg

 Vytauti Didžiojo paminklo atidengimo proga kalba Lietuvai Pagražinti Draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, 2015 m.

Tautine_giesmė_prie_naujojoTūbinių_paminklo_Tūbinės_2016_m._liepos_6_d._Jurgitos_Mikalauskienės_nuotrauka.jpg

Tautinė giesmė prie naujojo paminklo, Tūbinės 2016 m. liepos 6 d., J.  Mikalauskienės nuotrauka

Kraštiečiai2_prie_Tūbinių_paminklo_2019_05_09.jpg

Kraštiečiai prie Tūbinių paminklo, 2019 05 09

Prie_paminklo_2020_02_16.jpg

Tūbiniškiai prie Vytauto Didžiojo paminklo Lietuvos Valstybės atstatymo šventės proga, 2020 02 16


Tūbinių_herbo_ir_vėliavos_šventinimas3.jpg

Tūbinių herbo ir vėliavos šventinimas. Tūbinės, 2019 06 02

Tūbinių_herbo_ir_vėliavos_šventinimas4.jpg

Tūbinių herbo ir vėliavos pristatymo šventė. Rėmėjai Šilalės rajono Savivaldybė ir Šilalės kaimiškoji seniūnija, 2019 m.

Herbas_ir_vėliava_Algimanto_Meiženio_ir_Stasio_Lidžiaus_rankose2_2019_06_02.jpg

Tūbinių herbo ir vėliavos įteikimas bendruomenei. Šilalės Savivaldybės meras Algirdas Meiženis, ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnas Stasys Lidžius, 2019 06 02


Bendikai_su_nauja_Tūbinių_vėliava1.jpg

Tūbinų bendruomenės namuose vėliavą  pagerbė projekto rėmėjai broliai Alfonsas Bendkas, Benjaminas Bendikas ir  Augenijus Bendikas, 2019 06 02.

Šią šventinę dieną bendruomenei buvo pristatyta ilgus metus kaupta Tūbinių krašto istorijos medžiaga. Virtualią jos prezentaciją pristatė Augenijus Bendikas, veikė svarbiausiūjų istorinių nuotraukų ekspozicija.Augenijaus_darbo_vietoje_gimė_paminklas1.jpg

Tūbinių istorijos atminties stelų paminklo projektas, laikomas Augenijaus Bemdiko rankose, simbolinis daugelio valandų kūrybinio darbo rezultatas, Šiauliai, 2019 m. rugpjūtis.

UAB_JUodasis_kaspinas_darbuotojai_po_paminklo_Istorojos_Atminties_stelų_pastatymo1._Benjaminas_B._centre_2019_08_22.jpg

Tūbinių istorijos atminties stelų statytojai, UAB "Juodasis kaspinas" darbuotojai. Centre projekto užsakovas Benjaminas Bendikas, 2019 08 22

Klebonas_Katkus_Šventina_Atminimo_stelas_Tūbinėse001.jpg

Šilalės dek., eduk. mgr. Saulius Katkus šventina naują paminklą, Tūbinių istorijos atminties stelas, 2019 09 01

Stelų_atidengimo_šventė_2019_09_01.jpg

Stelų atidengimo šventėje A. Bendikas pristato svarbiausius istorinius įvykius, ir juose pasižymėjusius kraštiečius,  2019 09 01

Stelų_atidengimas1_Tūbines_2019_09_01.jpg

Stelų atidengimo šventė Tūbinėse, 2019 09 01d. Dariaus Kiniulio nuotrauka.

Trumpa   istorinė apžvalga, nuorodos į filmuotą medžiagą ir kita Tūbinių  atminties stelų atidengimo šventės medžiaga skelbiama skyrelyje Paminklo atstatymas.

 Lietuvai_Pagražinti_Draugija1_Vilnius_2015_m.jpg

Lietuvai Pagražinti draugija, daugelio tautinių patriotinių ir švietėjiškų iniciatyvų rėmėja.  Tarp tokių iniciatyvų paveldo objektai Tūbinėse. Nuotraukoje draugijos  Valdyba, 2016 m.

Su vėliava rankose stovi Artūras Povilaitis. Valdyboje žymūs Lietuvai nusipelnę žmonės, iš kurių bent trys draugijos Valdybos atstovai lankėsi Tūbinių istorinio paveldo atstatymo renginiuose.


Fotografai palikę savo darbų Tūbinių istorijai

 Jaunieji_fotografai_iš_P._Gumuliausko_archyvo.jpg  Fotografas_Petras_Gumuliauskas.jpg

Jaunieji fotografai, iš P. Gumuliausko archyvo. 

Petras Gumuliauskas, Laisvės kovų dalyvis, politinis kalinys, fotografas

 

Vladas_Vilkanauskas_fotografas1.jpg Fotografas_nežinomas1.jpg

Vladas Vilkanauskas, Girininkų kaimas, 1952 m. 

Nežinomas fotografas, Dargalių k. Iš M. Petrauskienės rinkinio

 Alfonsas_Bendikas_fotografas.jpg Valauskas_Kazys_fotografas.jpg

Alfonsas Bendikas ir Kazys Valauskas- jaunieji fotografai, apie 1965 m.

   Filnuotojas_V._Liatukas-j-b_2012_m.jpg

Filnuotojas Vaclovas Liatukas, 2012 m

 Filmuotojas_Albinas_Kentra_Tūbinėse1_2015_m.jpg

Laisvės kovų dalyvis, Nepriklausomybės metraštininkas, Laisvės premijos ir kitų apdovanojimų laureatas Albinas Kentra, įamžino ir Vytauto Didžiojo paminklo atidengimo šventę Tūbinėse, 2015 m. Tradiciškai filmas saugomas A. Kentros archyve, ir jo dar niekas nematė.


 Svetainės turinys

I*. Į Ž A N G A  II. P R O T Ė V I A I  III. E M I G R A C I J A   IV. T Ū B I N Ė S  V. O K U P A C I J A   VI  K I T I   K A I M A I  VII. M O K Y K L O S  VIII. A T G I M I M A S  IX. P A V E L D A S   X. K R A Š T I E Č I Ų  M E N A S

Smulkesnis turinys pasiekiamas nuspaudus šiuos skyrių pavadinimus-nuorodas*

Sekantis sekantis su įžanga susijęs puslapis: Istorijos paieškos ir apžvalga